Wybrane umowne znaki górnicze do map górniczych

 

Wychodnia pokładu stwierdzona

Wychodnia pokładu przypuszczalna

Przypuszczalna wychodnia pokładu nachylonego do poziomu pod kątem 200

Uskok normalny – stwierdzony
 i przypuszczalny

Uskok odwrócony – stwierdzony
i przypuszczalny

Przykład znaku. Uskok normalny stwierdzony o wysokości zrzutu 35 m i nachyleniu płaszczyzny zrzutu 280

Grubość złoża bez przerostów, stwierdzona robotami badawczymi.  M - liczba podająca grubość warstwy

Grubość złoża z przerostami, stwierdzona robotami badawczymi

Wyciek kroplowy wody

Wypływ wody od 1 do 10 dm3/min

Wypływ wody powyżej 10 do 100 dm3/min

Wypływ wody powyżej 100 do 500 dm3/min

Wypływ wody powyżej 500 do 2500 dm3/min

Wypływ wody powyżej 2500 dm3/min

Wybrane umowne oznaczenia skał

Piasek

Piaskowiec

Żwir

Glina

Wapień

Dolomit

Iłowiec

Kawerna w wapieniu

Iłowiec wapnisty

Margiel

Łupek ilasty

Wapień ilasty

Łupek węglowy

Gips

Węgiel

Sól kamienna

Syderyt

Marmur

Granit

Kwarcyt

Gabra

Łupek serycytowy (przeobrażony)

Tufy

Granice obszaru górniczego złóż węgla kamiennego

Granica filara ochronnego

Granice filaru oporowego

Przykład znaku. Granica obszaru górniczego w oznaczeniu barwnym

Przykład znaku. Granica filaru górniczego dla złoża węgla kamiennego przedstawiona
w oznaczeniu barwnym

Otwór wiertniczy pionowy wiercony z powierzchni

Otwór wiertniczy pionowy wiercony z wyrobiska górniczego do góry

Otwór wiertniczy pionowy wiercony z wyrobiska górniczego w dół

Otwór wiertniczy pionowy przechodzący przez złoże

Otwór wiertniczy poziomy

Otwór wiertniczy pochyły

G — otwór wiertniczy geologiczno-poszukiwawczy

H — otwór wiertniczy hydrogeologiczny,

TS — otwór wiertniczy spływowy,

TW — otwór wiertniczy wentylacyjny,

TP — otwór wiertniczy podsadzkowy,

TO — otwór wiertniczy odwadniający,

TU — otwór wiertniczy odmetanowania

Przykład znaku. Otwór wiertniczy wentylacyjny nr 245 wiercony
w 2009r. z wyrobiska górniczego do góry, o rzędnej wysokości wlotu +102,0 m i o rzędnej wysokości spodku równej -232,1 m

Szyb pionowy o przekroju kołowym bez obudowy i z obudową

Szyb pionowy o przekroju eliptycznym bez obudowy i z obudową

Szyb pionowy o przekroju prostokątnym bez obudowy i z obudową

 

Przykład znaku. Szyb pionowy
o przekroju kołowym, wydobywczy,
o nazwie Antoni, w obudowie murowej, o rzędnych wysokości zrębu +249,15 m
i spodku -460,24 m

Przykład znaku. Szyb pionowy podsadzkowy, o przekroju kołowym,
o nazwie Józef, w obudowie betonowej, o rzędnej wysokości zrębu 265,34 m i spodku -120,00 m, zlikwidowany

Oznaczenie rodzaju obudowy. Rodzaj obudowy należy oznaczać barwami przyjmując:

dla obudowy murowej - linię ciągłą barwy pomarańczowej,

— dla obudowy betonowej - linię ciągłą barwy szarej

— dla obudowy odrzwiami metalowymi - linię ciągłą barwy fioletowej,

— dla obudowy kotwionej - linię przerywaną barwy fioletowej,

— dla obudowy drewnianej - linię ciągłą barwy żółtej chromowej,

— dla obudowy mieszanej - linię ciągłą utworzoną z odcinków o barwie odpowiadającej
    zastosowanemu rodzajowi obudowy.

Jeżeli nie ma potrzeby zaznaczania typu obudowy, pomijamy kolor i stosujemy pojedynczą linię w obrysie wyrobiska.

Literowy indeks charakteryzujący główne przeznaczenie wyrobiska:

—Wydobycie urobku – U                                   —Jazda ludzi - L

—Wentylacja – W                                              —Podsadzanie - P

—Odwadnianie – O                                           —Transport materiałów – M

Przekop, przecznica, chodniki poziome
i pochyłe bez obudowy lub
w przypadku, gdy oznaczenie obudowy nie jest potrzebne

Przekop, przecznica, chodniki poziome
i pochyłe z oznaczeniem obudowy

Cecha pomiaru okresowego

Kwartał i rok eksploatacji danej partii złoża

Zawał stropu - cała grubość pokładu lub
I warstwa

Zawał stropu III warstwa

Zawał stropu 
II warstwa

Zawał stropu IV warstwa

Podsadzka hydrauliczna cała grubość pokładu lub
I warstwa

Podsadzka hydrauliczna
III warstwa

Podsadzka hydrauliczna.
II warstwa

Podsadzka hydrauliczna
IV warstwa

Podsadzka pneumatyczna cała grubość pokładu lub
I warstwa

Podsadzka pneumatyczna
III warstwa

Podsadzka pneumatyczna
II warstwa

Podsadzka pneumatyczna
IV warstwa

Podsadzka utwardzona, cała grubość pokładu lub
I warstwa

Lokowanie odpadów
w wyrobiskach
z zawałem stropu

Przy barwnym oznaczeniu wyrobisk zlikwidowanych należy stosować:

linie barwy zielonej, przy wybieraniu z zawałem stropu,

linie barwy pomarańczowej, przy wybieraniu z podsadzką hydrauliczną i z podsadzką utwardzaną,

linie barwy niebieskiej, przy wybieraniu z podsadzką suchą,

linie barwy fioletowej, przy lokowaniu odpadów (doszczelnianiu) w zlikwidowanych wyrobiskach 
     wybierkowych.

Grubość wybranej warstwy kopaliny użytecznej: na całą grubość, warstwa dolna, środkowa
i górna

Grubość skały płonnej w pokładzie

Przykład znaku. Wybrana dolna warstwa o grubości 3,3 m
w przypadku wybierania złoża na dwie warstwy

Przykład znaku. Wybrana górna druga warstwa o grubości 2,2 m, po wybraniu pierwszej warstwy
o grubości 2,5 m, z pozostawieniem warstwy węgla o grubości 0,4 m pomiędzy pierwszą i drugą warstwą oraz warstwy o grubości 0,3 m
w stropie

Komora przeciwpożarowa

Komora sanitarna

Przekop, przecznica, chodnik poziomy lub pochyły – zatopiony

Pole zatopione

Granica zagrożenia wodnego

Tama wodna prosta pełna

Tama wodna cylindryczna pełna

Tama wodna z jednoskrzydłowymi drzwiami zamknięta

Tama wodna z jednoskrzydłowymi drzwiami otwarta

Próg wodny

Rurociąg wodny

Przykład znaku. Pole o numerze kolejnym 5, zatopione w 2008 r.
o przypuszczalnej ilości wody 20000 m3

Przykład znaku. Granica zagrożenia wodnego drugiego stopnia

Przykład znaku. Rurociąg wodny
o średnicy 100 mm, zainstalowany w przekopie zachodnim

Pole pożarowe

Gaśnica

Przykład znaku. Rurociąg wodny przeciwpożarowy o średnicy 100 mm, zabudowany w przekopie zachodnim

Miejsce jednorazowego wyrzutu gazu i skał

Miejsce wypływu gazu

Miejsce zapalenia lub wybuchu metanu lub miejsce wybuchu pyłu węglowego (barwa [fiol]
i wypełnienie

Granica pola metanowego

Granica zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Granica zagrożenia wyrzutami gazów i skał

Przykład znaku. Miejsce wybuchu metanu w pochylni nr 2
o nachyleniu 120, w dniu 11.10.2008 r., o numerze ewidencyjnym 3

Przykład znaku. Miejsce wypływu metanu w pochylni nr 2 o nachyleniu 120, w dniu 11.10.2001 r., o numerze ewidencyjnym 3
i o natężeniu wypływu 0,05 m3/s

Przykład znaku. Miejsce wybuchu pyłu węglowego w pochylni nr 2
o nachyleniu 120, w dniu 11.10.2008 r., o numerze ewidencyjnym 3

Przykład znaku. Granica pola metanowego kategorii trzeciej

Zapora przeciwwybuchowa pyłowa

Zapora przeciwwybuchowa wodna

Przykład znaku. Zabezpieczenie chodnika nadścianowego zaporami przeciwwybuchowymi

Krawędź eksploatacji w pokładzie leżącym wyżej

Krawędź eksploatacji w pokładzie leżącym niżej

Granica pola zagrożonego tąpaniami

Miejsce zawału

Miejsce tąpnięcia

Przykład znaku. Granica pola zagrożonego tąpaniami drugiego stopnia

Przykład znaku. Miejsce tąpnięcia w dniu 18.07.2007

Tor pojedynczy z przewozem kołowrotami lub ręcznym

Tor podwójny z przewozem kołowrotami lub ręcznym

Tor podwójny z przewozem lokomotywami elektrycznymi przewodowymi

Tor podwójny z przewozem lokomotywami spalinowymi

Przykład znaku. Chodnik transportowy z torem pojedynczym, z przewozem kołowrotem

Przenośnik zgrzebłowy lekki

Przenośnik zgrzebłowy pancerny

Przenośnik stalowo-członowy

Przenośnik taśmowy

Droga dla przewozu oponowego

Trasa kolejki podwieszanej

Kołowrót

Punkt załadowczy bez zbiornika

Punkt załadowczy ze zbiornikiem

 

Kolejka torowa

Kombajn węglowy

Strug węglowy

Ładowarka

Pompa wodna

Pompa hydrauliczna

Samojezdny wóz odstawczy, odstawczo-ładujący lub transportowy

Samojezdny wóz kotwiący

Transformator

Głośnik alarmowej sygnalizacji kopalnianej

Telefon

Przykład znaku. Ładowarka chodnikowa zabudowana
w chodniku podstawowym
w obudowie stalowej współpracująca z samojezdnym wozem odstawczym pojemności
3 m3 i ładowności 6 ton, poruszającym się po drodze dla przewozu oponowego

Prąd powietrza świeżego wchodzącego do szybu pionowego, szybu ślepego lub szybiku

Prąd powietrza świeżego - poziomy lub wznoszący się

Prąd powietrza świeżego – schodzący

Prąd powietrza zużytego wychodzącego z szybu pionowego, szybu ślepego lub szybiku

Prąd powietrza zużytego - poziomy lub wznoszący się

Prąd powietrza zużytego – schodzący

Wentylator główny

Lutniociąg wykonany z lutni elastycznych,

z wentylatorem tłoczącym powietrze świeże

Lutniociąg wykonany z lutni blaszanych, z wentylatorem tłoczącym powietrze świeże

Lutniociąg wykonany z lutni blaszanych, z wentylatorem ssącym powietrze zużyte

Tama ogniotrwała, pełna ciężka

Tama klocowa, pełna

Tama płócienna

Tama pneumatyczna

Tama ogniotrwała pojedyncza
z jedno- skrzydłowymi drzwiami metalowymi – otwarta

Tama ogniotrwała pojedyncza
z jedno- skrzydłowymi drzwiami metalowymi – zamknięta

Tama ogniotrwała podwójna z dwu- skrzydłowymi drzwiami metalowymi – zamknięta

Tama drewniana
z dwuskrzydłowymi drzwiami drewnianymi – otwarta

Tama drewniana z dwuskrzydłowymi drzwiami drewnianymi – zamknięta

Tama ogniotrwała z drzwiami metalowymi z oknem regulacyjnym

Odrzwia ogniotrwale bez drzwi

Przepierzenie ogniotrwałe

Most wentylacyjny ogniotrwały bez drzwi

Wentylator zabudowany w tamie ogniotrwałej pełnej

Stacja pomiarowa powietrza
w prądzie powietrza zużytego

Chłodziarka górnicza, zainstalowana na powierzchni obok szybu

Chłodziarka górnicza, zainstalowana w wyrobisku górniczym

Przykład znaku. Wentylator główny osiowy o spiętrzeniu 5000 N/m2
i o wydajności 180 m3/s, zainstalowany na szybie wentylacyjnym „Czesław”,
o przekroju kołowym, w obudowie
z cegły, o rzędnych wysokości zrębu +427,35 m spągu – 327,18 m

Przykład znaku. Lutniociąg, wykonany lutni elastycznych,
z wentylatorem elektrycznym, tłoczącym powietrze świeże, zainstalowany w chodniku taśmowym III

Przykład znaku. Stacja pomiarowa nr 2 w prądzie powietrza świeżego, usytuowana w chodniku nr VI wyposażonym w chłodziarkę górniczą.

Punkt poligonizacji o numerze 78

Wysokość stropu chodnika

Wysokość główki szyny

Wysokość spągu chodnika

 

 

 

Test sprawdzający

 

Opracował: Czesław Zając

 

 Opracowano na podstawie:

 

- PN-G-09000-1:2002 Mapy górnicze. Część 1: Podział i terminologia,

- PN-G-09000-3:2002 Mapy górnicze. Część 3: Wymagania podstawowe,

- PN-G-09001:2003 Mapy górnicze. Definicje, wzorce i symbole barw,

- PN-G-09003:2003 Mapy górnicze. Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni,

- PN-G-09004:2005 Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych,

- PN-G-09005:2004 Mapy górnicze. Umowne znaki surowców mineralnych,

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych – Zasady ogólne,

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych – Umowne znaki skał osadowych,

- PN-ISO 710-3:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych – Umowne znaki skał magmowych,

- PN-ISO 710-4:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych – Umowne znaki skał metamorficznych,

- PN-G-09006:2005 Mapy górnicze. Umowne znaki zagrożeń i urządzeń zabezpieczających w wyrobiskach podziemnych,

- PN-G-09007:2004 Mapy górnicze. Umowne znaki granic,

- PN-74/G-9008 Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych,

- PN-75/G-09009 Mapy górnicze. Umowne znaki wentylacyjne,

- PN-78/G-09010 Mapy górnicze. Umowne znaki geologiczne różne,

- PN-73/G-09016 Mapy górnicze. Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk.

 

Pełne opracowanie wybranych umownych znaków górniczych znajduje się w książce: Miernictwo górnicze, Cz. Zając.
Miernictwo górnicze
Autor: Czesław Zając
Wydawnictwo Śląsk

lipiec 2012,  listopad 2013, maj 2017

 

Zebrał i opracował: Czesław Zając                           

 

 

Copyright

© 2012 – 2024 czek.eu