1)    Wysokość punktu A wynosi HA = 250,00 m, a różnica wysokości h między punktami A i B wynosi 15 m. Jaka jest wysokość HB punktu B? (Patrz rysunek poniżej)

a)    235,00 m

b)    280,00 m

c)    265,00 m

d)    220,00 m

 

 

 

2)    W celu dokonania pomiaru różnicy wysokości pomiędzy punktami A i B (rysunek poniżej) najłatwiej będzie przeprowadzić pomiar metodą:

a)    Niwelacji trygonometrycznej

b)    Niwelacji geometrycznej

c)    Niwelacji hydrostatycznej

d)    Bezpośredniego pomiaru wysokości

 

 

 

3)    Najmniejszą dokładność pomiaru różnicy wysokości uzyskuje się przeprowadzając niwelację metodą:

a)    Niwelacji satelitarnej

b)    Niwelacji barometrycznej

c)    Niwelacji trygonometrycznej

d)    Niwelacji geometrycznej

 

 

4)    Korzystając z niwelatora możemy przeprowadzić niwelacje:

a)    Metodą bezpośrednią

b)    Trygonometryczną

c)    Geometryczną

d)    Barometryczną

 

 

5)    Jaki przyrząd pomiarowy będzie zbędny przy wykonywaniu niwelacji geometrycznej?

a)    Niwelator

b)    Statyw

c)    Węgielnica

d)    Łata niwelacyjna

 

 

6)    Łaty niwelacyjne wykorzystasz podczas wykonywania niwelacji:

a)    Geometrycznej

b)    Satelitarnej

c)    Barometrycznej

d)    Trygonometrycznej

 

 

7)    Chcąc obliczyć różnicę wysokości h pomiędzy punktami A i B, których położenie przedstawia rysunek obok skorzystasz z równania:

a)   

b)   

c)   

d)   

 

 

 

8)    Rysunek obok przedstawia zasadę niwelacji:

a)    Geometrycznej

b)    Barometrycznej

c)    Satelitarnej

d)    Trygonometrycznej

 

 

 

9)    W górnictwie podziemnym nie zastosujesz niwelacji:

a)    Geometrycznej

b)    Satelitarnej

c)    Trygonometrycznej

d)    Z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru wysokości

 

 

10) Rysunek poniżej przedstawia niwelator libellowy. Numerem 2 oznaczono:

a)    Libellę

b)    Spodarkę

c)    Alidadę

d)    Śrubę zaciskową

 

 

 

11) Rysunek poniżej przedstawia niwelator libellowy. Numerem 3 oznaczono:

a)    Libellę pudełkową

b)    Spodarkę

c)    Śrubę zaciskową

d)    Alidadę

 

 

 

12) Do wykonywania małych ruchów obrotowych alidady względem spodarki służy:

a)    Śruba zaciskowa

b)    Śruba elewacyjna

c)    Leniwka

d)    Żaden z powyższych elementów - należy delikatnie i precyzyjnie obrócić ręcznie alidadę

 

 

13) Jakie niwelatory umożliwiają automatyczne wykonanie odczytu ze specjalnych łat?

a)    Libellowe

b)    Laserowe

c)    Kompensacyjne

d)    Kodowe

 

 

14) Jaki jest wynik pomiaru dokonanego na łacie niwelacyjnej w miejscu oznaczonym literą x ?

a)    0,970 m

b)    0,960 m

c)    0,980 m

d)    1,960 m

 

 

 

15) Rysunek przedstawiony poniżej przedstawia:

a)    Reper stały

b)    Reper roboczy

c)    Punkt poligonowy

d)    Punkt triangulacyjny

 

 

16) Rysunek przedstawiony poniżej przedstawia:

a)    Ciąg niwelacyjny otwarty

b)    Ciąg niwelacyjny zamknięty

c)    Niwelację ze środka

d)    Niwelację w przód

 

 

17) Rysunek przedstawiony poniżej przedstawia:

a)    Ciąg niwelacyjny otwarty

b)    Ciąg niwelacyjny zamknięty

c)    Niwelację w przód

d)    Niwelację ze środka

 

 

 

18) Niwelację ze środka przeprowadza się w celu:

a)    Ułatwienia pomiarów

b)    Zniesienia błędu wynikającego z kulistości Ziemi

c)    Skrócenia czasu wykonywania pomiaru

d)    Uniknięcia stosowania większej liczby łat niwelacyjnych

 

 

19) Wpływ kulistości Ziemi na pomiar wysokości przy odległości 1 km wynosi:

a)    Jest nieznaczny i nieuwzględniany

b)    2 metry

c)    5 mm

d)    80 mm

 

 

20) Niezbędne wyposażenie do wykonania niwelacji trygonometrycznej to:

a)    Niwelator oraz teodolit

b)    Niwelator oraz przymiar do pomiaru odległości

c)    Teodolit oraz przymiar do pomiaru odległości

d)    Teodolit oraz łaty niwelacyjne

 

 

21) Najłatwiej i najszybciej wykonasz niwelację trygonometryczną wykorzystując:

a)    Tachimetr elektroniczny

b)    Tachimetr optyczny

c)    Teodolit oraz przymiar do pomiaru odległości

d)    Niwelator oraz przymiar do pomiaru odległości

 

 

22) Warstwica jest to linia:

a)    Łącząca wszystkie punkty o tej samej wysokości

b)    Powstała w skutek przecięcia się płaszczyzny poziomej z płaszczyzną pokładu

c)    Łącząca punkty o tych samych azymutach

d)    Linia odniesienia wg której ustawiamy niwelator

 

 

23) Rysunek poniżej przedstawia sporządzanie:

a)    Profilu poprzecznego wyrobiska górniczego

b)    Niwelacji spągu wyrobiska górniczego

c)    Niwelacji tachimetrycznej wyrobiska górniczego

d)    Niwelacji wyrobiska górniczego metodą punktów rozproszonych

 

 

 

24) Linią niwelety jest linia:

a)    Spadku wyrobiska

b)    Wykonana na ociosie wyrobiska wg której wyrównuje się spąg chodnika

c)    Powstała na skutek przecięcia się płaszczyzny poziomej z płaszczyzna spągu lub stropu pokładu

d)    Pozioma wykonana na ociosie wg której prowadzi się wyrobisko

 

 

25) Jaki jest spadek wyrobiska górniczego, jeżeli różnica wysokości h między dwoma punktami leżącymi na osi wyrobiska wynosi 2 m, a pozioma odległość L między tymi punktami wynosi 1000 m?

a)    2 ‰

b)    2 %

c)    5‰

d)    5%

 

 

26) Różnica poziomów na odcinku 100 m wynosi 0, 5 m. Jaki jest spadek wyrobiska?

a)    1 ‰

b)    5 

c)    10 ‰

d)    100 ‰

 

 

27) Rysunek poniżej przedstawia:

a)    Godziny pionowe

b)    Linię niwelety

c)    Punkt niwelacyjny

d)    Godziny poziome

 

 

 

 

28) Godziny poziome służą do:

a)    Wyznaczenia upadu pokładu

b)    Kontroli kierunku wyrobiska

c)    Określenia kierunku rozciągłości

d)    Wyznaczenia spadku wyrobiska

 

 

29) Godziny w wyrobisku chodnikowym prowadzonym w złożu wyznaczają:

a)    Niwelację poziomą

b)    Niwelację pionową

c)    Linię niwelety

d)    Czas pracy brygady przodkowej

 

 

30) Masz wykonać szablon do kontroli spadku wyrobiska wynoszącego 5 . Długość szablonu wynosi 3 m. Jaka będzie różnica szerokości między początkiem i końcem łaty?

a)    50 mm

b)    30 mm

c)    15 mm

d)    3 mm

 

 

31) Różnica poziomów na odcinku 100 m wynosi 0, 5 m. Jaki jest spadek wyrobiska?

a)    1 ‰

b)    5 

c)    10 ‰

d)    100 ‰

 

 

32) Linie siatki współrzędnych są:

a)    Równoległe do osi x i y

b)    Diagonalne do osi x i y

c)    Nie mają żadnego powiązania z osiami x i y

d)    Zgodne z osią z

 

 

33) Po ustawieniu teodolitu, a przed przystąpieniem do pomiaru należy go najpierw:

a)    Spoziomować i scentrować

b)    Spoziomować

c)    Zablokować śrubą sprzęgającą alidadę z limbusem

d)    Zablokować śrubą sprzęgającą limbus ze spodarką

 

 

34) Deklinacją magnetyczną nazywamy:

a)    Błąd, jaki wprowadzają na igłę kompasu elementy stalowe

b)    Kierunek południka magnetycznego

c)    Azymut magnetyczny

d)    Kąt zawarty między kierunkiem południka magnetycznego i geograficznego

 

 

35) Dolną cześć teodolitu stanowi:

a)    Luneta

b)    Alidada

c)    Limbus

d)    Spodarka

 

 

36) Rysunek poniżej przedstawia teodolit. Numerem 4 oznaczono:

a)    Lunetę

b)    Spodarkę

c)    Libellę rurkową

d)    Alidadę

 

 

 

37) Rysunek poniżej przedstawia teodolit. Numerem 1 oznaczono:

a)    Lunetę

b)    Alidadę

c)    Śrubę zaciskową

d)    Spodarkę

 

 

38) Kąt δ przedstawiony poniżej na rysunku to:

a)    Azymut magnetyczny

b)    Azymut geograficzny

c)    Azymut geodezyjny

d)    Deklinacja magnetyczna

 

 

39) W miernictwie oś +x w układzie współrzędnych prostokątnych skierowana jest na:, a oś +y na wschód.

a)    Północ

b)    Wschód

c)    Południe

d)    Zachód

 

 

40) Rysunek poniżej przedstawia

a)    Przeglądanie godzin poziomych w wyrobisku górniczym

b)    Przeglądanie godzin pionowych w wyrobisku górniczym

c)    Pomiar odległości w wyrobisku górniczym

d)    Wyznaczanie linii poziomej w wyrobisku górniczym

 

 

 

41) Podczas przeglądania godzin przez górników w wyrobisku górniczym stwierdzono, że piony nie wiszą w jednej płaszczyźnie (nie pokrywają się). W tym przypadku należy:

a)    Fakt ten zgłosić służbie mierniczej w celu dokonania korekty

b)    Dokonać samodzielnie korekty

c)    Można dalej drążyć wyrobisko - odchyłka kierunku będzie minimalna

d)    Korzystając z teodolitu samodzielnie wyznaczyć ponownie godziny