miernicwo górnicze-  pomiar teodolitemWPROWADZENIE

Geodezja jest nauką zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

 

Współczesna geodezja dzieli się na geodezję wyższą, która zajmuje się pomiarami wykonywanymi na wielkich obszarach uwzględniających kulistość Ziemi oraz na geodezję niższą (geodezja ogólna, miernictwo), która zajmuje się pomiarami wykonywanymi na powierzchniach małych, bez uwzględnienia kulistości Ziemi.

 

Miernictwo górnicze nazywane również geodezją górniczą jest działem geodezji ogólnej i zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą: górnictwa podziemnego, otworowego oraz odkrywkowego. W zakres działań miernictwa górniczego dla kopalń podziemnych wchodzą następujące zagadnienia:

 - pomiary realizacyjne przy budowie obiektów budowlanych zakładu górniczego,

 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe kopalń,

 - sporządzanie i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej,

 - wyznaczanie granic filarów ochronnych, bezpieczeństwa i oporowych,

 - pomiary deformacji terenu górniczego,

 - inwentaryzacja urządzeń szybowych oraz innych obiektów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

     autor strony: Czesław Zając