Strona główna

Eksploatacja złóż

Maszyny
i
urządzenia górnicze

Miernictwo górnicze

Zajęcia praktyczne

 

 

 Technologia Wykonania wnęki na kołowrót

Czynności przygotowawcze.

1. Przygotować (przytransportować) potrzebne narzędzia i materiały w rejon prowadzonych robót.

2. Zabudować dodatkowy podciąg stalowy na stropnicach ŁP obudowy chodnika badawczego W-1d w pokładzie 503 - 504 i 503 oraz pokładzie 504 (po stronie planowanej wnęki) obejmujący swą długością rejon wnęki oraz po min. 2 ŁP w obu kierunkach od planowanej wnęki.

3. Skontrolować stan obudowy (stabilność i podporność — kontakt obudowy z górotworem, dokładna wykładka, prawidłowa ilość i rozmieszczenie rozpór) wraz z zabudowanymi podciągami stalowymi, stan opinki i naciąg złącz w obrębie planowanej wnęki oraz w odległości do 10m od planowanej wnęki — usterki niezwłocznie usunąć.

4. Przed rozpoczęciem robót za pomocą MW zabezpieczyć kable i urządzenia elektryczne, telefoniczne itp. taśmą przenośnikową lub innymi osłonami (połowice, lutnie) na odcinku do minimum l0m od miejsca planowanych robót strzałowych.

Czynności zasadnicze i sposoby bezpiecznego ich wykonania.

1. Obudowę tymczasową wnęki stanowić będą stropnice drewniane lub stalowe o długości (minimum 1 m) dostosowanej do głębokości odsłoniętego poła, wsparte na minimum 2 stojakach stalowych. Przestrzeń pomiędzy obudową tymczasową, a stropem i ociosem musi być zabezpieczona drewnem lub połowicami, które należy oklinować.

2. Obudowę ostateczną ww. wnęki (szerokość wnęki ok. 7,0m, wysokość minimum 2,2m licząc do stropnic stalowych stanowiących obudowę wnęki i głębokość min. 3,5m licząc po spągu do stojaków stalowych budowanych przy ociosie wnęki) stanowić będą stropnice stalowe korytkowe długości ok. 4,0 - 4,Sm jednym końcem wpuszczone, oparte i skręcone zamkiem z obudową ŁP chodnika badawczego W-1d w pokładzie 503 - 504 i 503 oraz pokładzie 504, natomiast z drugiej strony każda ze stropnic podparta będzie stojakiem stalowym SV lub Valent. Stropnice stalowe stanowiące obudowę wnęki zestabilizowane zostaną za pomocą 2 rzędów rozpór dwustronnego działania. Dodatkowo obudowa wnęki zostanie wzmocniona przez zabudowę podciągu stalowego w połowie długości ww. stropnic korytkowych. Końce ww. podciągu przy ociosach wnęki należy podbudować dodatkowo stojakami stalowymi.

Sposób wykonania wnęki:

3. W wyznaczonym miejscu wykonania wnęki usunąć opinkę na szerokość ok. 2,0m (2 pola pomiędzy odrzwiami obudowy ŁP) i wykonać obrywkę, po czym urobić odsłonięte pola.

4. Po urobieniu ociosu, wykonaniu obrywki i wybraniu urobku należy zabudować obudowę tymczasową. Po urobieniu wnęki do wymaganej głębokości należy zabudować 2 pierwsze odrzwia obudowy ostatecznej wnęki i usunąć obudowę tymczasową.

5. Kolejne pola wnęki wykonywane będą ręcznie lub przy pomocy robót strzałowych jw.. Po urobieniu ociosu lub odpaleniu otworów strzałowych i wykonaniu obrywki wybrać urobek na wymaganą głębokość i zabudować obudowę tymczasową jw.. Następnie wybrać urobek na odległość pozwalającą zabudować kolejne odrzwia obudowy ostatecznej.

6. Kolejne budowane odrzwia obudowy ostatecznej wnęki należy na bieżąco opinać siatką zgrzewaną a pustki wypełniać skałą płoną.

7. Opisany wyżej cykl roboczy należy powtarzać do osiągnięcia wymaganej szerokości wnęki.

 

8. Urabianie prowadzone będzie ręcznie (młotem pneumatycznym lub kilofem) lub robotami strzałowymi MW, zgodnie z metryką strzałową opracowaną przez inżyniera Strzelniczego.

9. Urobek z ww. wnęki ładowany będzie ręcznie (za pomocą łopat) na trasę przenośnika ścianowego w ścianie W-la w pokładzie 503-504 i 503 oraz pokładzie 504.

10. Każdorazowo przy wykonywaniu obudowy tymczasowej należy zwrócić szczególną uwagę (przodowy) na prawidłowe rozparcie i oklinowanie do calizny elementów obudowy (właściwe zabezpieczenie odsłoniętego poła).

11. Należy przestrzegać zasady, aby wszystkie czynności wykonywać z miejsca zabudowanego.

Czynności po zakończeniu pracy.

1. Roboty związane z wykonaniem wnęki należy prowadzić (cyklicznie) tak, aby zmianę roboczą zakończyć po wykonaniu obudowy ostatecznej.

2. Po zakończeniu robót na danej zmianie przodowy brygady winien skontrolować stan obudowy i urządzeń (w tym kabli energetycznych i teletechnicznych) w rejonie prowadzonych robót.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku wystąpienia awarii lub innych okoliczności (np. wzmożone ciśnienie górotworu, awaria: kombajnu ścianowego, elementów hydrauliki siłowej sekcji, sygnalizacji głośnomówiącej itp.) należy wstrzymać prowadzenie robót i wycofać załogę. Następnie przodowy brygady, w porozumieniu z osobą dozoru oddziału, winien określić przyczynę zaistniałej awarii i sposób jej usunięcia. W razie wystąpienia wzmożonego ciśnienia górotworu lub pogorszenia się warunków górniczo-geologicznych należy przystąpić do zabezpieczenia ww. rejonu przez wzmocnienie istniejącej obudowy np. przez zabudowę dodatkowego podciągu stalowego lub stojaków stalowych. Szczegółowy sposób usuwania zaistniałej awarii określi na miejscu przodowy brygady, w porozumieniu z osobą dozoru oddziału. W przypadku wystąpienia awarii po linii energomaszynowej, o sposobie jej usunięcia decyduje osoba dozoru energomaszynowego pracująca na danej zmianie.

Usuwanie zaistniałej awarii winno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru oddziału. Kontynuowanie robót może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez osobę dozoru, że zagrożenie zostało usunięte.

Postanowienia końcowe.

1. Posterunki obstawy ustawia i odwołuje górnik strzałowy, zgodnie ze szkicem obstawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIA nr 1/2012 wykonania wnęki

 w pochylni badawczej „C”

w pokładzie 502 KWK „Joanna”

 

Postanowienia ogólne

Podstawa prawna.

Technologia opracowana została na podstawie obowiązl4jących przepisów w podziemnych zakładach górniczych: tj. 42 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

Przeznaczenie.

Niniejsza technologia przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu wnęki w pochylni badawczej C w pokładzie 502 oraz dla osób dozoru nadzorujących ww. roboty.

Sposób zapoznania pracowników z treścią technologii.

Sztygar oddziałowy zobowiązany jest zaznajomić, za podpisem z niniejszą technologią podległe osoby dozoru G-1, a dozór zmianowy wszystkich pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu ww. prac. Technologia (wraz z listami osób zapoznanych) dostępna będzie w biurze działu górniczego.

Wymagania kwalifikacyjne.

Brygada pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu wnęki powinna składać się z min. 4 pracowników: w tym przodowy posiadający kwalifikacje górnika, górnik strzałowy (w przypadku prowadzenia robót strzałowych), górnik lub młodszy górnik.

Niezbędny zakres znajomości innych instrukcji, technologii
 i regulaminów.

 Ustalenia zawarte w instrukcji:

- nr 1 dot. bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku górnika strzałowego.

- nr 11 dot. usuwania niewypałów.

- nr 21 dot. bezpiecznego wykonywania pracy przy zabezpieczeniu wyrw powstałych w wyniku opadu skał stropowych w wyrobiskach korytarzowych.

- nr 31 dot. uruchamiania nowych przodków prowadzonych przy pomocy środków strzałowych.

- nr 2/2005 kontroli i sposobu wykonywania obrywki stropu, ociosów i czoła przodka w wyrobiskach korytarzowych.

- nr 7/09 dot. bezpiecznego wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i pomiarów maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych.

- nr 10/TG dol. obsługi i konserwacji przenośników taśmowych (w tym: luzowania, napinania i łączenia taśm).

- nr 9/TG-2/2008 dotycząca bezpiecznego prowadzenia ręcznych prac transportowych.

Regulamin nr 9/TG/2011 dot. bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych.

Zarządzenie Nr 22/2007 KRZG w sprawie: warunków określających sposób przechodzenia przez przenośniki odstawy urobku.

Aneks z dnia 25 października 2011r i Zarządzenie nr 1/2011 KRZG w sprawie: zasad stosowania i kontroli indywidualnych środków ochrony oczu, sposobu dokumentowania tych kontroli oraz sposobu informowania załogi o ich użyciu.

Wymagania techniczne.

Rodzaj i typ obudowy wymagania, wykonanie.

Wykonywanie obudowy chodnikowej odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych typu V — wymagania (na podstawie Planu Ruchu na lata 2011-2013— Książka obudowy).

Gabaryty obudowy.

Gabaryty obudowy ŁP8/V29/A:

- szerokość w świetle obudowy 4700mm,

- wysokość w świetle obudowy 3300mm.

- powierzchnia przekroju poprzecznego odrzwi w świetle ~13, 1m2.

Wielkość zabioru.

Zabudowa odrzwi co 0,75 m:

- urabianie przy pomocy MW — max. zabiór wynosi 1,75m;

Wielkość przechyłu czoła przodka wnęki.

Kąt odchylenia czoła przodka wnęki powinien wynosić min. 6° od płaszczyzny odrzwi. Sposób wykonania przechyłu czoła przodka uwzględniony zostanie w metryce strzałowej.

Maksymalne odsłonięcie stropu.

Maksymalne odsłonięcie stropu wynosi 2,0m (zabudowa odrzwi co 0,75m).

Złącza obudowy.

Obudowa ŁP8/V29/A skręcona będzie za pomocą strzemion typu SD29 lub SDO29 w ilości 4 sztuk tj. 2 złącza na połączenie.

Zakładka obudowy.

Zakładka dla obudowy ŁP8/V29/A wynosić będzie 500mm.

Posadowienie obudowy.

Obudowa ŁP8/V29/A wnęki posadowiona będzie na spągu na stalowych stopach podporowych o grubości min. 10mm i powierzchni 600cm2.

Kierunek ustawienia odrzwi.

Odrzwia wnęki należy ustawiać w płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej wyrobiska.

Zabudowa rozpór.

Obudowa ŁP8/V29/A wnęki zastabilizowana będzie stalowymi rozporami dwustronnego działania (typ: TR lub KR) w ilości 9 sztuk. Rozpory należy w następujący sposób, tj. jedną rozporę należy założyć w połowie długości stronicy, a pozostałe należy rozmieścić symetrycznie we wzajemnej odległości nie większej niż 1,2m, przy czym rozpory przyspągowe w odległości od spągu nie większej od O,3m. Rozpory budowane na sąsiednich odrzwiach muszą tworzyć ciąg współosiowy łub być usytuowane obok siebie na styk.

Opinka i wykładka wnęki.

Opinka wnęki wykonana zostanie z siatki zgrzewanej zaczepowej, siatki łańcuchowej lub okładziny żelbetowej. Wykładka wykonana zostanie ze skały płonnej.

Kontrola dokręcania strzemion obudowy.

W drążonej wnęce prowadzona będzie kontrola stopnia dokręcania strzemion obudowy łukowej za pomocą klucza dynamometrycznego o momencie dokręcenia 400 Nm.

Kontrola stopnia dokręcenia strzemion obudowy przeprowadzona będzie przez:

- przodowego — przed rozpoczęciem pracy na długości wnęki na wszystkich strzemionach,

- dozór oddziałowy — wyrywkowo na każdej zmianie na długości wnęki,

- dozór wyższy górniczy — wyrywkowo podczas kontroli wnęki.

Narzędzia

 Brygada zatrudniona przy wykonywaniu wnęki powinna posiadać w zależności od potrzeb następujące narzędzia: łom o długości min. 2,0m, wiertarkę, piłkę do drewna, kilof, siekierę, łopaty, klucze do strzemion, pomost roboczy.

Zakres działania i odpowiedzialności.

Transport ręczny, zabudowa podciągów stalowych, wykonywanie obrywki, wiercenie otworów strzałowych, roboty strzałowe, wykonywanie obudowy tymczasowej, wykonywanie obudowy ostatecznej, wykonywanie opinki i wykładki, klocowanie, kasztowanie, wybieranie urobku. Osoba dozoru danej zmiany każdorazowo wyznaczy przodowego brygady. Przodowy odpowiada za bezpieczne i zgodne z technologią wykonywanie robót. Pracownicy brygady powinni się ściśle stosować do poleceń przodowego.

Czynności zakazane.

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w przypadku wystąpienia warunków niezgodnych z przepisami i zasadami BHP lub nieprzewidzianych w opracowanej technologii. Ponowne podjęcie prac może nastąpić z chwilą przywrócenia warunków zgodnych z przepisami i zasadami BHP lub opracowania nowej technologii uwzględniającej zaistniałe zmiany. Praca bez posiadania i stosowania środków ochrony indywidualnej wymaganych w zależności od potrzeb (tj.: ochronniki słuchu, maski p. pyłowe, rękawice ochronne, okulary ochronne, aparaty regeneracyjne ucieczkowe).

Zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy opisanych w niniejszej technologii (w tym dla osób dozoru) dokonano oceny ryzyka zawodowego, co ujęto w kartach oceny ryzyka zawodowego (karty oceny ryzyka zawodowego wraz z listami osób zapoznanych przechowywane są w biurze działu górniczego). Po zastosowaniu środków ochrony przed występującymi zagrożeniami stopień ryzyka zawodowego jest na poziomie dopuszczalnym. Pracownicy zostali zapoznani z występującymi zagrożeniami i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami. Załoga powinna stosować środki ochron osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zarządzeniami KRZG KWK „Joanna”

Postanowienia szczegółowe

W pochylni badawczej C w pokładzie 502, w wyznaczonym miejscu (w odległości ok. 20m od przekopu wschodniego II poz. 600m) zostanie wykonana wnęka na napęd kolejki KSP- 16 za pomocą MW, w obudowie ŁP8/V29/A o rozstawie odrzwi, co 0,75m.

Wymiary wnęki:

- szerokość — 4,7m;

- wysokość — 3,3m;

- głębokość — ok. 2,5m.

Czynności przygotowawcze

- Przygotować (przytransportować) potrzebne narzędzia i materiały w rejon wykonania wnęki w pochylni badawczej C w pokładzie 502.

- Skontrolować stan istniejącej obudowy (stabilność i podporność — kontakt obudowy z górotworem, dokładna wykładka, prawidłowa ilość i rozmieszczenie rozpór), opinki i stopień dokręcania strzemion obudowy w miejscu wykonania wnęki oraz w odległości do 6,0m w obu kierunkach — usterki niezwłocznie usunąć.

- Zabudować jeden podciąg zespolony (podwójny) oraz jeden podciąg pojedynczy z korytek stalowych V29 w miejscu wykonania wnęki, zgodnie ze schematem wykonania wnęki w pochylni badawczej C w pokł. 502.

- Zabezpieczyć dojście do miejsca wykonania wnęki na czas prowadzenia robót strzałowych poprzez wystawienie posterunków obstawy zgodnie ze szkicem obstawy w dzienniczku strzałowym.

- W obrębie prowadzonych robót skontrolować sposób zabudowy (zwieszenia) rurociągów i kabli — w razie potrzeby poprawić ich zabudowę — zabudować dodatkowe łańcuchy oraz zabezpieczyć poprzez osłonięcie przed robotami strzałowymi.

- Prace na wysokości powyżej 1,5m należy wykonywać z pomostu roboczego wykonanego z bali drewnianych zawieszonych na hakach lub ułożonych na drabinach stalowych.

Czynności zasadnicze i sposoby bezpiecznego ich wykonania

- Rozpakować ocios (usunąć opinkę i wykładkę) w wyznaczonym miejscu, wykonać obrywkę.

- Przed wierceniem otworów strzałowych należy rozpakować górną część rozpakowanego ociosu przy pomocy drewna lub połowic.

- Po załadowaniu otworów strzałowy usuwa rozporowanie ociosu a następnie rozprowadza załogę na stanowiska obstawy (zgodnie z szkicem obstawy w dzienniczku strzałowym) i przystępuje do odpalenia.

- Po odpaleniu wszystkich otworów, przodowy dokonuje obrywki ociosu węglowego (wyłom musi być wykonany zgodnie z metryką strzałowa).

- Po uzyskaniu wymaganego wyłomu, należy wykonać obudowę tymczasową za pomocą stropnic drewnianych o średnicy min. 12 cm, które będą rozparte jednym końcem na odrzwiach obudowy LP lub zawieszone (na hakach lub łańcuchach) do podciągu stalowego z korytek V. a drugim końcem zawieszonym na hakach w czole wnęki. Otwory do wkładania haków należy wiercić równolegle do osi wnęki.

- Długość haka w otworze 0,5m a poza otworem 12÷15cm. Nad stropnicami drewnianymi należy wykonać wykładkę stropu z drewna.

- Wykonać obudowę ostateczną tj. na stropnice drewniane obudowy tymczasowej założyć stropnice ŁP8/V29/A, dostawić łuki ociosowe ŁP8/V29/A, a następnie przystąpić do ich skręcenia za pomocą strzemion, momentem 400Nm z zachowaniem zakładki 500mm.

- Odrzwia posadowić na spągu na stalowych stopach podporowych, sprawdzić kierunek ustawionych odrzwi i dokonać ewentualnych przesunięć korygujących

- Po zabudowie kolejnych odrzwi „bliźniaki” w sposób opisany powyżej należy zastabilizować je rozporami oraz powiązać ww. odrzwia z obudową pochylni badawczej C w pokł. 502 za pomocą (skręcenia złączami) korytek prostych. Sukcesywnie w miarę zabudowy korytek prostych należy wykonywać opinkę z siatki zgrzewanej, siatki łańcuchowej lub okładziny żelbetowej i wykonywać wykładkę (wypełnić pustki) nad obudową

- Po wykonaniu skrzyżowania wnękę urobić za pomocą MW (na podstawie sporządzonej metryki strzałowej) na zabiór potrzebny do zabudowy jednych odrzwi ŁP8/V29/A.

- Obudowę tymczasową i ostateczną należy wykonać z wykorzystaniem 2-ch krótkich 3÷4m szyn, które jednym końcem będą podwieszone na hakach stalowych umocowanych na zabudowanych już pierścieniach obudowy, zaś w czole przodka wsparte na wieszakach stalowych zainstalowanych w odwierconych otworach (jw.).

- W przypadku wystąpienia opadu skał stropowych należy powiadomić osobę dozoru wyższego działu robót przygotowawczych na danej zmianie, która ustali sposób zabezpieczenia stropu oraz podejmie decyzję, co do dalszego drążenia wnęki na tej zmianie.

- Po wykonaniu wnęki należy zabudować jeden podciąg z korytek stalowych V-29 pod łukami stropnicowymi obudowy wnęki (zgodnie ze schematem wykonania ww. wnęki).

Czynności po zakończeniu pracy

Uporządkować rejon prowadzonych robót. Zabezpieczyć czoło wnęki za pomocą drewna poprzez rozparcie pomiędzy odrzwiami obudowy ŁP, a calizną przodka.

 

 Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

W razie wystąpienia okoliczności nieujętych w niniejszej technologii, np.: pogorszenie się warunków górniczo-geologicznych, należy wstrzymać prowadzenie robót, zabezpieczyć rejon awarii i wycofać załogę w bezpieczne miejsce. Następnie przodowy w porozumieniu z osobą dozoru oddziału określi dalszy sposób postępowania.

Kontynuowanie robót może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez osobę dozoru, że zagrożenie zostało usunięte i po przeprowadzeniu czynności zgodnie z pkt. II.A. niniejszej technologii.

Postanowienia końcowe

1.    Do niniejszej technologii dołączono:

- schemat wykonania wnęki w pochylni badawczej C w pokładzie 502,

- obliczenia obudowy ŁP8/V29/A wnęki w pochylni badawczej C w pokładzie 502,

- mapę pokładu 502.

Kary

 W stosunku do osób, które świadomie łamać będą postanowienia niniejszej technologii wyciągnięte zostaną sankcje służbowe zgodnie z kodeksem pracy.