KWK  “Joanna”                                          Wodzisław,  listopad  2006 r.

          

 

 

INSTRUKCJA STANOWISKOWA NR  1  /G-1/2006

 

dla kombajnistów i pracowników współpracujących z kombajnistami w trakcie urabiania w ścianie P-1/710.

 

 

 

I. Wstęp.

 

Instrukcja stanowiskowa przeznaczona jest dla kombajnistów i pracowników współpracujących z kombajnistami oraz osób dozoru nadzorujących ww. prace i opracowana na podstawie obowiązujących przepisów w podziemnych zakładach górniczych tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kombajnisty i górnika sekcyjnego w ścianie P-1 pokł. 710  dokonano oceny ryzyka zawodowego, co ujęto w kartach oceny ryzyka zawodowego. Po zastosowaniu środków ochrony przed występującymi zagrożeniami stopień ryzyka zawodowego jest na poziomie dopuszczalnym. Pracownicy zostali zapoznani z występującymi zagrożeniami i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami. 710

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze kombajnu, kabla kombajnowego oraz sekcyjni winni stosować środki ochrony osobistej (ochrony oczu, słuchu, dróg oddechowych, itp.)

 

1.  Ściana P-1/710 prowadzona  jest systemem podłużnym z zawałem stropu. Zainstalowany  w niej  kombajn KGS-345N12BP/02 współpracuje z obudową Pioma-Jankowice 19/32,8 Oz oraz przenośnikiem ścianowym R-850 w bezcięgnowym systemie posuwu  typu  EICOTRAK.

2.  Obsługujący kombajn  winni  posiadać aktualne upoważnienia i być zapoznani z budową, działaniem oraz instrukcją dotyczącą obsługi i konserwacji kombajnu KGS-345N12BP/02.

 

II. Ruch kombajnu KGS-345N12BP/02 w ścianie P-1/710.

 

1.  Przed uruchomieniem kombajnu KGS-345N12BP/02 obsługujący ww. urządzenie zobowiązani są do:

·      kontroli stanu technicznego zgodnie z instrukcją obsługi kombajnu (tzn. blokad, stanu przewodów oponowych i ich prowadzenia, stanu organów i noży urabiających, instalacji zraszającej, hamulców, przycisków sterowniczych, połączeń poszczególnych elementów kombajnu, drabinek trasy przenośnika R-850,

·      kontroli łączności głośnomówiącej w ścianie,

·      wycofania z rejonu kombajnu i organów urabiających na odległość min. 5m wszystkich pracowników,

·      kontroli wizualnej przestrzeni pomiędzy saniami kombajnu a przenośnikiem R-850 (ewentualne przeszkody typu kamień, zator z brył węgla usunąć).

2.  Po wykonaniu ww. czynności kombajnista porozumiewa się z obsługującym przenośnik ścianowy R-850 i obserwatorem kabla kombajnowego, a następnie wydaje polecenie uruchomienia przenośnika ścianowego.

3.  Kombajn KGS-345N12BP/02 będzie głównie sterowany zdalnie za pomocą radia.

4.  W przypadku, gdy zajdzie konieczność sterowania ręcznego kombajniści przebywają na wysokości kombajnu za zespołem osłon, względnie jeden z nich przebywa na odcinku zabezpieczonym przy kombajnie a drugi min. 5m od organów urabiających.

5.  Po uruchomieniu przenośnika R-850 kombajniści uruchamiają kombajn (wg. zaleceń instrukcji obsługi kombajnu) i rozpoczynają urabianie calizny węglowej.

6.  Urabianie ociosu ścianowego prowadzić należy w uzgodnieniu z górnikami sekcyjnymi danego odcinka ściany. Urabianie może być realizowane dwukierunkowo lub jednokierunkowo. O powyższym decyduje przodowy brygady ścianowej w porozumieniu z osobą dozoru górniczego nadzorującą roboty na danej zmianie.

7.  W przypadku urabiania dwukierunkowego sukcesywnie przed przemieszczającym się kombajnem zespół górników sekcyjnych zobowiązany jest do ściągania klap ociosowych sekcji na odcinku maksymalnie 5 sekcji przed kombajnem, natomiast za przejeżdżającym kombajnem zobowiązany jest do zabezpieczenia odsłoniętego stropu i ociosu poprzez rozparcie klap ociosowych sekcji a następnie przebudowy sekcji (w odległości min. 20m za urabiającym kombajnem) i przekładki trasy R-850 w odległości nie mniejszej niż 40m za kombajnem.

8.  Przy urabianiu jednokierunkowym należy przed urabiającym kombajnem z wyprzedzeniem 5 sekcji ściągać klapy odociosowe sekcji, a za przejeżdżającym kombajnem zabezpieczać odsłonięty strop poprzez rozparcie klap ociosowych sekcji. Następnie sekcyjny danego odcinka ściany w odległości min 20m za kombajnem, przystępuje do przebudowy sekcji.

9.  W przypadku występowania słabego stropu w ścianie i możliwości opadu stropu bezpośredniego na ścieżkę kombajnową zaleca się urabianie jednokierunkowe, a przed kolejnym skrawem przesuwanie obudowy max. do ociosu „z krokiem w przód” w celu minimalizacji odsłonięcia stropu.

10.W trakcie urabiania (przy sterowaniu zdalnym) bezwzględnie zabrania się poruszania pracowników wraz z kombajnistami do 5m od urabiającego organu kombajnu (tzn. pracownik znajduje się na wysokości 4 sekcji od organu kombajnu).

11.Pracownik, który chce przejść przez ścianę w trakcie urabiania zgłasza powyższy fakt obsługującym kombajn. Kombajnista zatrzymuje pracę kombajnu i zezwala na przejście. Po skontrolowaniu, że osoba przechodząca przemieściła się poza rejon kombajnu, kombajnista może ponownie uruchomić kombajn i kontynuować urabianie.

12.Przy dojeżdżaniu kombajnem do wylotu ze ściany tj. do skrzyżowania z chodnikiem P-1/710 (około 5 sekcji od ww. chodnika)  przodowy ściany na czas urabiania rejonu wylotu ze ściany wycofuje całą załogę zatrudnioną w rejonie skrzyżowania chodnika śc. P-1/710 ze ścianą P-1/710 na odległość min. 15 m od czoła ściany.  Wyznacza osobę odpowiedzialną (z załogi zatrudnionej przy zabudowie ww. skrzyżowania) za obstawę rejonu. Kombajnista obsługujący organ urabiający (dojeżdżający do skrzyżowania) znajduje się na wysokości kombajnu za zespołem osłon stanowiących wyposażenie kombajnu (poniżej organu urabiającego). Po urobieniu kombajnem ww. odcinka  ściany i wycofaniu kombajnu przodowy odwołuje obstawę.

13.Przy dojeżdżaniu kombajnem do wlotu do ściany tj. do skrzyżowania z chodnikiem P-2b/710 (około 1-2 sekcji od ww. chodnika) przodowy ściany zatrzymuje przenośnik ścianowy. Wycofuje całą załogę zatrudnioną w rejonie skrzyżowania chodnika śc. P-2b  ze ścianą P-1  w pokł. 710 (tj. załogę zatrudnioną na wlocie do ściany , załogę zatrudnioną przy likwidacji chodnika ścianowego P-2b/710 oraz pracownika obsługującego przenośnik ścianowy) na odległość min 15 m od czoła ściany i wyznacza osobę odpowiedzialną za obstawę . Kombajnista obsługujący organ urabiający (dojeżdżający do skrzyżowania) znajduje się na wysokości kombajnu za zespołem osłon stanowiących wyposażenie kombajnu (powyżej organu urabiającego). Po urobieniu dolnego odcinka ściany , przodowy odwołuje ww. pracownika  obstawy i poleca uruchomić przenośnik ścianowy

 

III. Obowiązki pracowników zatrudnionych na stanowisku obserwatora pętli przewodu kombajnowego.

 

1.  Pracownik zatrudniony na stanowisku obserwatora pętli przewodu zasilającego kombajn powinien być wyposażony w rękawice gumowe, łopatkę drewnianą do czyszczenia nadstawek oraz okulary ochronne.

2.  Obserwator kabla kombajnowego w ścianie P-1/710 porusza się w czasie urabiania w „polu obchodowym” pomiędzy trasą przenośnika ścianowego R-850 i sekcjami obudowy zmechanizowanej  Pioma-Jankowice 19/32,8 Oz.

3.  Przed przystąpieniem do pracy obserwator przewodu zasilającego kombajn zobowiązany jest do kontroli wizualnej:

·      stanu kabla kombajnowego (wystąpienia pęknięć, czy ubytków powłoki zewnętrznej kabla) i stanu układaka kablowego,

·      stanu połączeń nadstawek przenośnika ścianowego (prowadników kabla)

·      czystości nadstawek (wszelkie materiały lub urobek należy usunąć)

·      ułożenia kabla w nadstawkach,

·      kontroli sygnalizacji głośnomówiącej (możliwość utrzymania kontaktu z kombajnistami).

4.  W czasie pracy kombajnu obserwator kabla kombajnowego zobowiązany jest do:

·      ciągłej obserwacji stropu i ociosu węglowego,

·      bieżącej kontroli pętli kabla,

·      kontroli stanu kabla (w przypadku uszkodzenia zatrzymać ruch kombajnu i wezwać elektryka),

·      czyszczenia nadstawek (układaków) z urobku.

5.  Obserwatorowi kabla kombajnowego zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności oprócz obsługi i obserwacji kabla.

 

IV. Postanowienia dodatkowe.

 

1.  Kombajn KGS-345N12BP/02 w ścianie P-1/710 obsługuje 3 pracowników, z czego jeden zatrudniony jest przy obserwacji pętli przewodu zasilającego kombajn.

2.  Po zakończeniu urabiania kombajnem należy wycofać kombajn z calizny węglowej, wyłączyć kombajn (zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji obsługi kombajnu), skontrolować stan techniczny kombajnu oraz przeprowadzić kontrolę w aspekcie zagrożenia pożarowego (wycieki oleju itp.)

3.  Z treścią niniejszej instrukcji zapoznać należy za podpisem kombajnistów oraz osoby współpracujące z nimi (sekcyjni, obserwatorzy kabla kombajnowego) zatrudnione w ścianie P-1/710.

4.  W przypadku wystąpienia okoliczności nie ujętych w niniejszej instrukcji, należy natychmiast zatrzymać kombajn,  powiadomić osobę dozoru i ustalić sposób postępowania.

 

 

Instrukcję opracowano przy współudziale przodowego:

 

 

 

Opracował: Czesław Zając