KWK „Joanna”                                                                       Wodzisław Śl., luty  2009 r.

 

 

Instrukcja stanowiskowa nr       2/2/2009

dot. prowadzenia przebudowy obudowy indywidualnej w rejonie wlotu do ściany c-1/505.

 

I.    Wstęp

 

           Instrukcja stanowiskowa przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych przy przebudowie obudowy indywidualnej w rejonie wlotu do ściany c-1/505 oraz osób dozoru nadzorujących ww. prace i opracowana na podstawie obowiązujących przepisów w podziemnych zakładach górniczych tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych zakładach górniczych.

            Dla pracowników zatrudnionych na danym stanowisku dokonano oceny ryzyka zawodowego, co ujęto w kartach oceny ryzyka zawodowego. Po zastosowaniu środków ochrony przed występującymi zagrożeniami stopień ryzyka zawodowego jest na poziomie dopuszczalnym. Pracownicy zostali zapoznani z występującymi zagrożeniami i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami.

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie obudowy indywidualnej w rejonie wlotu do ściany c-1/505 winni stosować środki ochrony osobistej (ochrony oczu, słuchu, dróg oddechowych, itp.)

            Rejon wlotu do ściany c-1/505 prowadzony w obudowie indywidualnej zabudowany będzie zgodnie z „projektem technicznym eksploatacji ściany, tzn. parami stropnic korytkowych dł. 4,0 - 4,5  m, podbudowanymi min. 3 stojakami SHC każda.

            Na odcinku ściany w obudowie indywidualnej od chodnika ścianowego c-1/505 do pierwszej sekcji obudowy zmechanizowanej pary korytek zabudowane są wysięgnikowo (stojaki SHC tylko za trasą przenośnika).

 

II.  Technologia prowadzenia przebudowy odcinka ściany w obudowie indywidualnej („dolnej wnęki”) na wlocie do ściany c-1/505 .

 

1)   W celu wykonania przebudowy obudowy indywidualnej na wlocie do ściany po wykonaniu cyklu urabiania należy:

-   zatrzymać i zablokować ruch przenośnika ścianowego R-850,

-   zamocować dwa łańcuchy gospodarcze (służące do zabezpieczenia stropnicy korytkowej przed spadnięciem w trakcie jej przebudowy) pomiędzy pierwszą sekcją a obudową chodnika c-1/505,

-   zabudować dodatkowe stojaki SHC przy ociosie węglowym pod korytkami nie przeznaczonymi w danym momencie do przebudowy,

-   zrabować stojaki SHC pod korytkiem przeznaczonym do przebudowy,

-   przesunąć ww. korytko w kierunku ociosu węglowego,

-   zabudować uprzednio zrabowane stojaki pod przebudowanym korytkiem,

-   przebudować stojak od strony zawału (wolny) bezpośrednio za przenośnik ścianowy,

-   zrabować stojaki zabudowane na czas przebudowy pod korytkami na ociosie węglowym ,

-   zabezpieczyć zabudowane stojaki linkami filarowymi,

-   odblokować przenośnik ścianowy R-850,

-   postępując w sposób podany powyżej przebudować kolejne korytka stalowe na odcinku ściany od chodnika c-1/505 do pierwszej sekcji obudowy zmechanizowanej.

-   Wszystkie stojaki stalowe budowane na odcinku ściany w obudowie indywidualnej winny być zabudowane pod dokładną wykładką stropu (ewentualne pustki nad stropnicami stalowymi należy wyłożyć drewnem tak, aby zapewnić właściwy kontakt stojaków ze stropem).

 

2)   Pozostałe elementy zabudowy rejonu wlotu do ściany c-1/505 prowadzić zgodnie z „projektem technicznym eksploatacji ściany c-1/505”.

 

III. Uwagi końcowe.

 

1.    Brygada zatrudniona na odcinku ściany c-1/505 prowadzonym w obudowie indywidualnej (wlocie do ściany) składać się będzie z min. 2 doświadczonych pracowników o kwalifikacjach górnika.

2.    Prace związane z przebudową obudowy indywidualnej w rejonie wlotu do ściany będą prowadzone pod stałym nadzorem osoby dozoru ruchu prowadzącej zmianę.

3.    Przebudowę stropnic korytkowych w rejonie wlotu do ściany c-1/505 należy prowadzić przy zatrzymanym przenośniku ścianowym R-850.

4.    Z treścią niniejszej instrukcji zapoznać za podpisem pracowników zatrudnionych na ww. odcinku ściany c-1/505.

5.    Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie obudowy indywidualnej winni być zapoznani z instrukcją stanowiskową dot. prawidłowej i bezpiecznej obrywki skał i rozporowania czoła ściany w przypadku prac na ociosie węglowym w ścianie c-1/505.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności nie ujętych w niniejszej instrukcji, należy natychmiast wstrzymać prace związane z przebudową obudowy indywidualnej,   powiadomić osobę dozoru i ustalić sposób postępowania.

 

Instrukcję opracowano przy współudziale przodowego:

 

 

 

Opracował:                                Sprawdził:                                          Zatwierdził