KWK „Joanna”                                                                         Wodzisław Śl., luty  2009 r.                         

 

 

Instrukcja stanowiskowa nr 1/2/2009

rabowania obudowy ŁP chodnika ściany c/505.

 

 

I.    Wstęp.

 

Instrukcja stanowiskowa przeznaczona jest dla pracowników zatrudnionych przy rabunku obudowy ŁP chodnika śc. c/505 oraz osób dozoru nadzorujących ww. prace i opracowana na podstawie obowiązujących przepisów w podziemnych zakładach górniczych tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych zakładach górniczych.

Dla pracowników zatrudnionych przy rabunku obudowy ŁP chodnika ścianowego dokonano oceny ryzyka zawodowego, co ujęto w kartach oceny ryzyka zawodowego. Po zastosowaniu środków ochrony przed występującymi zagrożeniami stopień ryzyka zawodowego jest na poziomie dopuszczalnym. Pracownicy zostali zapoznani z występującymi zagrożeniami i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami.

Pracownicy zatrudnieni przy rabunku obudowy ŁP winni stosować środki ochrony osobistej (ochrony oczu, słuchu, dróg oddechowych, itp.)

 

1.   Chodnik ścianowy c-1/505 (nadścianowy) będzie likwidowany sukcesywnie wraz z postępem ściany z maksymalnym opóźnieniem do 3, 0 m (licząc od linii zawału ściany).

2.   Zespół zatrudniony przy rabunku chodnika ścianowego c/505 powinien się składać z min. 2 doświadczonych pracowników, w tym przodowego o kwalifikacjach górnika - rabunkarza. Przodowego zespołu każdorazowo wyznacza osoba dozoru oddziału.

3.   Górnik przodowy brygady rabunkowej winien być wyposażony w metanomierz indywidualny do pomiaru CH­4 i wykonywać pomiary: po przyjściu do przodka oraz co 2 godziny w trakcie pracy. Wyniki pomiarów wpisywać na tablicę metanową przodka.

4.   Przy dojeżdżaniu kombajnem ścianowym do chodnika śc. c/505 (przed urobieniem odcinka ściany w obudowie indywidualnej) pracownicy zatrudnieni przy rabunku obudowy ww. chodnika muszą wstrzymać roboty i wycofać się min. 20m przed front ściany. Po urobieniu ww. odcinka ściany i wycofaniu kombajnu powracają do powierzonych obowiązków

5.   Zespół wykonujący rabunek winien posiadać następujące narzędzia:

-     Windę rabunkową z linką dł. min 10 m, wciągarkę ręczną (WR, WŁG, BKS) lub siłownik hydrauliczny;

-     Łańcuchy do mocowania rabowanych elementów do odpowiedniej ciągarki:

§  min. f 18 x 64 w przypadku stosowania siłownika hydraulicznego, którego kolejne odcinki łączone będą za pomocą oryginalnych zamków bocznych PZS skręconych śrubami M-20;

§  min. f 14 x 50 przy zastosowaniu ciągarek ręcznych typu WR, WŁG, BKS (którego kolejne odcinki łączone będą za pomocą kompletnych zamków bocznych )

§  min. f 8 mm przy zastosowaniu windy rabunkowej;

-     Klucz do rozkręcania zamków obudowy dł. min. 1,0 m;

-     Piłkę do drewna i siekierę;

-     Łom o odpowiedniej długości min. 2,0 m;

-     Kilof o stylisku dł. 1 m;

-     Młot;

-     Podciągarkę do stojaków typu, „Valent” lub pistolet do stojaków SHC;

-     Drabina lub pomost roboczy, gdy wysokość wyrobiska przekracza 2,0m.

 

II. Przygotowanie chodnika ścianowego c/505 do likwidacji.

 

W celu przygotowania chodnika ścianowego c/505 do likwidacji w rejonie czoła rabunku należy:

-     Skontrolować stan obudowy chodnika

-     Dokręcić luźne złącza

-     Skontrolować rozpory dystansowe i opinkę stropu

-     Wytransportować wszystkie zbędne materiały na odpowiednią odległość (min. 10 m) od czoła rabunku, by stworzyć bezpieczną drogę ucieczkową

-     Pod 5 kolejnymi odrzwiami licząc od czoła likwidacji zabudować stojaki stalowe (strefa wzmocnienia na odcinku min. 5 ŁP winna być utrzymywana stale).

 

III. Sposób prowadzenia likwidacji chodnika c/505.

 

Roboty związane z likwidacją chodnika c-1/505 prowadzić należy następująco:

-     Odkopać łuki ociosowe w przypadku wciśnięcia w spąg (w celu łatwiejszego ich wyciągnięcia)

-     Zdemontować pojedynczy element stałego podciągu w strzałce wyrobiska (korytko stalowe dł. ok. 3 m łączone z każdymi odrzwiami obudowy)

-     Wyrabować lub wyciąć, z miejsca zabudowanego, stojaki drewniane lub stalowe pod pierwszymi odrzwiami w czole rabunku (stanowiące odgrodzenie od zawału),

-     Do elementów odrzwia ŁP przeznaczonego aktualnie do wyrabowania oraz stojaka pod rabowaną stropnicą zamocować odpowiednie łańcuchy (np. poprzez opasanie łuku łańcuchem) oraz wydłużyć je na odległość min. 4 m od czoła rabunku i połączyć ze stosowną ciągarką (siłownikiem). Elementy łańcuchów spinać kompletnymi zamkami bocznymi. O sposobie mocowania łańcuchów do elementów ŁP i ciągarki decyduje przodowy zespołu.

-     Rozkręcić rozpory na łuku ociosowym przeznaczonym do rabunku z miejsca zabudowanego. O kolejności rabowania łuków ociosowych decyduje przodowy zespołu po rozpoznaniu warunków górniczo-geologicznych.

-     Odprężyć zamki obudowy poprzez uderzenie kilofem z bezpiecznego miejsca (spod sąsiednich odrzwi) a następnie rozkręcić śruby w zamku demontowanego łuku ociosowego obudowy ŁP - odkręcanie złącz ŁP wykonywać spod odrzwi sąsiednich (nieprzeznaczonych do rabowania).

Dopuszcza się demontaż zamków ŁP jednocześnie tylko z jednej strony wyrobiska.

-     Po rozkręceniu złącz wyciągnąć łuk ociosowy ciągarką (lub siłownikiem) w kierunku postępu czoła likwidacji. Ciągarka winna być przymocowana do uprzednio przygotowanej w tym celu rozpory, względnie do dodatkowego podciągu stalowego zabudowanego w chodniku ścianowym c/505. Sposób mocowania ciągarki ustala każdorazowo przodowy brygady rabunkowej.

-     Wytransportować przed czoło przodka łuk ociosowy na odległość min. 10 m

-     W sposób podany powyżej wyrabować przeciwległy łuk ociosowy.

Po wyrabowaniu obydwu łuków ociosowych przystąpić do rabunku stropnicy obudowy ŁP tj.:

-     Dopiąć ciągarkę do łańcucha połączonego ze stojakiem podbudowującym ww. stropnicę

-     Za pomocą ciągarki (siłownika) wyrabować stojak stalowy podbudowujący łuk stropnicowy w czole likwidacji

-     Wciągnąć ciągarką stropnicę pod zabudowany strop (sąsiednie odrzwia obudowy) i wytransportować stropnicę z przodka likwidacji

-     Wyrabowany stojak stalowy zabudować pod kolejnymi odrzwiami obudowy ŁP w strzałce wyrobiska tak, aby stale utrzymywać strefę wzmocnioną rejonu przodka na odcinku 5 kolejnych odrzwi obudowy ŁP

-     W sposób podany powyżej prowadzić rabunek kolejnych odrzwi obudowy w chodniku ścianowym c/505.

-     Po zakończeniu rabunku na linii zawału (pod stropnicą pierwszych odrzwi obudowy ŁP) zabudować zastrzałowo dwa stojaki drewniane (lub stalowe) stanowiące odgrodzenie od zawału.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 

-     Dopuszcza się rabowania - jednorazowo tylko jednych odrzwi obudowy chodnika c-1/505.

-     W czasie wyciągania likwidowanego elementu obudowy za pomocą ciągarki, przebywanie na trasie ciągnienia jest zabronione. O sposobie łączenia elementów obudowy łukowej do ciągarki decyduje każdorazowo przodowy brygady.

-     Zabrania się rozkręcania złącz spod rabowanych odrzwi obudowy.

-     W korzystnych warunkach górniczo-geologicznych dopuszcza się wyciąganie zrabowanych elementów obudowy za pomocą haków.

-     W przypadku, kiedy obudowa chodnika jest zniszczona lub ciśnienie górotworu panujące na odcinku rabowanym stwarza zagrożenie dla osób zatrudnionych przy likwidacji chodnika należy zaniechać rabunku. O powyższym decyduje osoba dozoru bezpośrednio nadzorująca prace. Pozostawiony odcinek chodnika ująć w protokole strat obudowy.

-     Zabrania się rabowania skrzyżowań wykonanych w obudowie łukowej, rejonów zaburzeń geologicznych oraz miejsc, w których na skutek opadu stropu pustki nad obudową wypełniono przy pomocy podsadzki lub drewna. Zakres rabowania określa każdorazowo dozór zmianowy.

-     Z niniejszą instrukcją stanowiskową należy zapoznać za podpisem dozór oraz pracowników zatrudnionych przy likwidacji chodnika ścianowego c/505.

-     Pracownicy zatrudnieni przy rabowaniu obudowy ŁP chodnika śc. c/505 winni znać ustalenia zawarte w instrukcji nr 1/1/2009 dot. kontroli i sposobu wykonywania obrywki stropu, ociosów i czoła przodka w wyrobiskach korytarzowych.

-     W przypadku wystąpienia okoliczności nieujętych w niniejszej instrukcji, należy natychmiast wstrzymać prace związane z rabunkiem chodnika, powiadomić osobę dozoru i ustalić sposób postępowania.

 

Instrukcję opracowano przy współudziale przodowego:.............................

 

 

 

    Opracował:                            Sprawdził                                            Zatwierdził