Wodzisław Śl. styczeń 2006 r          

 

           INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Kontroli i konserwacji kombajnu ścianowego EDW-230-2L-2W

 

 

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE : ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 28 CZERWCA 2002R.W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, PROWADZENIA RUCHU I SPECJALISTYCZNEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ORAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ KOMBAJNU ŚCIANOWEGO EDW-230-2L-2W

 

Instrukcja przeznaczona jest dla ślusarzy przeprowadzających

kontrolę i konserwację kombajnu EDW-230-2L-2W

 

1. Dane techniczne kombajnu

-zainstalowana moc: 511 kW / 1000V                      -prędkość obrotowa organu    -33 obr/min.

-zakres stosowania kombajnu: szkolenie i pokaz     -moc silnika urabiania            -230kW/1000V

-miąższość: 1,8¸2,9 m                                            -średnica organu urabiającego -f 1600

-nachylenie pokładu max.: 350                                                    -głębokość zabioru                 - 0,63 m

-moc silnika napędowego hydrauliki: 5kW/1000V   -zasilanie ze względów technicznych – 500V

Ciągnik Eicotrack:

-moc silnika  napędowego ciągnika: 23kW/1000V               -siła pociągowa i prędkość:

-ogólne przełożenie redukcyjne: i=268,7                              Fmax=494 kN                     V=0¸5,0m/min

-ilość zębów na kole  napędowym: z=13                              Fmin=309 kN                      Vmax=8,0m/min

 

2. Przed przystąpieniem do przeglądu, naprawy lub konserwacji kombajn należy:

a) usytuować kombajn w bezpiecznym i dostępnym miejscu,

b) wyłączyć spod napięcia i zablokować przed przypadkowym  załączeniem. Elektryk  powinien zabezpieczyć stan wyłączenia kombajnu zgodnie z obowiązującą  instrukcją nr E-1,

c) odłączniki na maszynie ustawić w położenie "0", dodatkowo przy pomocy łączników zainstalowanych

    na kombajnie spowodować przerwę na sterowaniu,

d) zabezpieczyć maszynę przed samostoczeniem się,

e) organy urabiające opuścić do takiej pozycji aby noże urabiające nie dotykały spągu,

f) podczas prac przy organach urabiających wyłączyć sprzęgła pomiędzy silnikami organów urabiających

   a organami urabiającymi,

 

3. Podczas kontroli codziennej kombajnu przed każdym jego pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić:

a) ramę maszyny: osadzenie śrub mocujących, szczelność przewodów  hydraulicznych, stan przewodów hydraulicznych,

b) skrzynia aparaturowa: poziom oleju, osadzenie śrub mocujących i połączeniowych,

c) ramię lewe i prawe:  stan i poziom oleju, osadzenie ramienia względem kozła łożyskowego, osadzenie sworzni i pokryw, sprzęganie  i  wysprzęganie  przy wyłączonym silniku,

d) rozdział wody: szczelność przewodów i połączeń, stan osłon na korpusie maszyny,

e) ciągnik maszyny lewy i prawy: poziom oleju, osadzenie śrub mocujących i połączeniowych, działanie ciągnika,

f) organy urabiające: osadzenie i stan noży oraz uchwytów nożowych, stan dysz zraszających,

g) układ napędowy lewy i prawy-smarowanie i stan koła napędowego, stan koła uzębionej listwy napędowej,

stan płozy wahliwej,

h) stan trasy przenośnika: RYBNIK 850 na którym posadowiony jest kombajn,

i) zabezpieczenia zabudowane wokół kombajnu uniemożliwiające dostęp w zasięg pracy kombajnu: ich stan techniczny,

j) układ sterujący: poprawność działania wszystkich przełączników sterujących zabudowanych na kombajnie,  sterowania radiowego oraz wskaźników diagnozujących pracę kombajnu.

Uwaga: Powyższą kontrolę należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na tydzień.

 

 5. Miesięczna kontrola kombajnu obejmuje cały zakres w/w kontroli oraz dodatkowo należy sprawdzić:

a) ramę maszyny: stan naprężenia ściągów,

b) dla skrzyni aparaturowej: stan filtrów.

c) wyniki przeprowadzonych kontroli należy udokumentować w książce kontroli kombajnu. Odpowiedzialnym za wpisy jest mechanik sztolni.

 

6. UWAGI KOŃCOWE

1.Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i napraw należy używać rękawic ochronnych. W przypadku cięcia przy pomocy przecinaków i innych prac mogących powodować odpryski, muszą być używane okulary ochronne.

2.Kontrolę i wszelkie naprawy kombajnu może wykonywać tylko zespół składający się z mechanika sztolni i elektryka sztolni. Dopuszczalny jest inny skład zespołu (pracownicy serwisu oraz pracownicy PCKU) za zgodą kierownika sztolni.

3.W/w osoby powinny być zapoznane z niniejszą instrukcją.
4. Przeznaczeniem kombajnu jest demonstracja jego pracy osobom zwiedzającym sztolnię, szkolenie uczniów i słuchaczy CKP oraz pracowników kopalń. Osoby odpowiedzialne za przegląd, naprawę i obsługę powinny być świadome zagrożenia, jakie stanowi niesprawny kombajn.

5.Jeżeli kombajn znajduje się pod napięciem wówczas przynajmniej jedna osoba z obsługi kombajnu musi znajdować się zawsze w pobliżu dzwigni sterowniczej.

6.Podczas jakichkolwiek prac prowadzonych pod ramionami należy zabezpieczyć ich położenie sztywnymi podporami, uniemożliwiającymi ich ewentualne, przypadkowe opadanie.

7. Przed przystąpieniem do robót na urządzeniach hydraulicznych kombajnu należy ramiona organów opuścić na spąg, wyłączyć napęd hydrauliki oraz rozładować ciśnienie przez poluzowanie korka odpowietrzającego.

8. W stanie załączenia zasilania zabrania się:

-smarowania części kombajnu,

-usuwanie usterek,

-zbliżania się do obracających się, nieosłoniętych elementów kombajnu,

-regulowania zaworów bezpieczeństwa w układach hydraulicznych,

-przełączania wysprzęgników ramion.

 

W stosunku do osób, które nie będą stosować się do postanowień niniejszej instrukcji wyciągnięte będą sankcje służbowe zgodnie z „Kodeksem Pracy”.

 

 

 

 

Zatwierdzono 23 styczeń 2006 r.

 

Instrukcję opracował: Czesław Zając                                                    Instrukcję zatwierdził