INSTRUKCJA MONTAŻU I DEMONTAŻU KOMBAJNU ŚCIANOWEGO EDW-230-2L-2W

 

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 28 CZERWCA 2002R.W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, PROWADZENIA RUCHU I SPECJALISTYCZNEGO ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ORAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ KOMBAJNU ŚCIANOWEGO EDW-230-2L-2W

Instrukcja przeznaczona jest dla osób dozoru ruchu oraz pracowników oddziału maszynowego zatrudnionych przy montażu lub demontażu kombajnu ścianowego typu EDW-230-2L-2W.

I .WSTEP.

Kombajn typu EDW-230-2Ł-2W stosowany jest do dwukierunkowego bezwnękowego urabiania i ładowania węgla w ścianowym systemie eksploatacji pokładów
o miąższości 1,6-2,9 m i maks. nachyleniu do 35°.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wyrobisko w którym oddział maszynowy prowadzić będzie prace związane z montażem lub demontażem kombajnu należy wzmocnić poprzez zabudowę pod stropem na całej długości kombajnu podciągu stalowego a ocios węglowy zabezpieczyć przed obsunięciem.

2.Brygada MD przystępująca do montażu lub demontażu kombajnu powinna być zapoznana z niniejszą instrukcją oraz budową kombajnu ścianowego EDW-230-2L-2W.

3.Do podnoszenia i przesuwania elementów kombajnu należy używać wciągarek typu WR-2,5,WR-5 i PWŁ-3/6.

4.Do zawieszenia wciągarek na elementach obudowy dodatkowej, podciągu jak również elementów kombajnu na wciągarkach należy używać łańcucha ф 18x 64 łączonego zamkiem bocznym skręconym śrubą M 20 x 80.

5.Brygada oddziału MD może przystąpić do montażu podzespołów kombajnu po uprzednim wyłączeniu i zabezpieczeniu stanu wyłączenia przenośnika ścianowego przez wyznaczonego pracownika oddziału ED. W przypadku demontażu należy wyłączyć i zabezpieczyć wyłącznik kombajnu.

6.Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu kombajnu osoba dozoru górniczego skontroluje stan wyrobiska oraz jego zabudowę i dopuści do pracy służby maszynowe.

 

III. MONTAŻ KOMBAJNU.

1. Głównymi zespołami konstrukcyjnymi kombajnu EDW-230-2L-2W są:

- sanie kombajnowe,

- ciągnik z kozłem łożyskowym -lewy,

- ciągnik z kozłem łożyskowym -prawy,

- skrzynia rozdziału energii,

- ramię lewe,

- ramię prawe,

- organ urabiający lewy,

- organ urabiający prawy,

- układ jezdny lewy,

- układ jezdny prawy.

 

2.Kolejność montażu poszczególnych elementów:

- posadowić sanie kombajnowe na trasie przenośnika ścianowego,

- zabezpieczyć sanie przed stoczeniem się łańcuchami ф 18x64 mocując je do prowadzenia Eickotrack i elementów trasy przenośnika ścianowego,

- od strony prowadzenia Eickotrack podbudować sanie podkładami drewnianymi,

- ustawić na saniach dolny ciągnik z kozłem łożyskowym i przykręcić do sań,

- ustawić na saniach skrzynię rozdziału energii i przykręcić do sań,

- ustawić na saniach górny ciągnik z kozłem łożyskowym i przykręcić do sań,

- połączyć ciągniki i skrzynię rozdziału za pomocą kotwi (ściągów),

- zabudować dolny i górny układ jazdy,

- zabudować dolne i górne ramię wraz z silnikami elektrycznymi,

- zabudować dolny i górny organ urabiający,

- zmontować układ hydraulicznego podnoszenia ramion zgodnie z dokumentacją,

- zainstalować armaturę wodną,

- podłączyć instalację elektryczną,

- zabudować osłony kombajnowe.

- sprawdzić poprawność działania kombajnu,

- przeprowadzić próbę działania hamulców wg DTR producenta

Po ukończeniu prac montażowych należy skontrolować i uzupełnić poziomy olejów w poszczególnych komorach kombajnu oraz napełnić wszystkie punkty smarownicze. Montaż prowadzony będzie przy współudziale serwisu firmy EICKHOFF POLONIA.

Po przeprowadzeniu prób ruchowych należy przeprowadzić komisyjny odbiór kombajnu.

 

IV. DEMONTAŻ KOMBAJNU

Przed przystąpieniem do prac demontażowych osoba dozoru ruchu MD skontroluje stan i zabezpieczenie wyrobiska w rejonie prowadzenia prac. Prace demontażowe należy rozpocząć od zabezpieczenia kombajnu przed samostoczeniem poprzez połączenie go łańcuchami ф 18x 64 z zamkami bocznymi skręconymi śrubą M20x80 z trasą przenośnika ścianowego.

Podzespoły kombajnu należy demontować według następującej kolejności:

- organy urabiające,

- zespół osłon poprzez odkręcenie śrub łączących,

- instalację elektryczną,

- układ armatury wodnej oraz zewnętrzny układ hydrauliczny, który należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem na okres transportu,

- ramiona łącznie z silnikami elektrycznymi,

- układy jezdne górny i dolny podbudowując sanie od strony prowadzenia Eickotrack podkładami drewnianymi,

- ściągi hydrauliczne a następnie śruby mocujące poszczególne podzespoły ze sobą i z saniami,

- ciągnik górny z kozłem łożyskowym,

- skrzynię rozdziału energii,

- ciągnik dolny z kozłem łożyskowym,

- sanie kombajnowe z trasy przenośnika ścianowego.

 

UWAGI KOŃCOWE

1. Brygada z oddziału maszynowego przystępująca do montażu lub demontażu kombajnu powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw narzędzi,

2. Zabrania się wykonywania prac niesprawnymi uszkodzonymi urządzeniami i narzędziami.

3.W trakcie prowadzenia transportu podzespołów do montażu lub zdemontowanych podzespołów kombajnu przez oddział górniczy, pracowników oddziału maszynowego należy wycofać poza rejon transportu.

4.Sterowanie wciągników PWŁ 3/6 należy wydłużyć do takiej długości, aby miejsce operatora usytuowane było w bezpiecznej odległości przed lub za transportowanymi lub podnoszonymi elementami kombajnu.

5.Na czas transportu podzespołów kombajnu należy zaślepić wszelkie końcówki przewodów układu hydraulicznego i wodnego przed możliwością zanieczyszczenia.

6.Pozostałe po montażu lub demontażu elementy złączne układów hydraulicznego i wodnego oraz śruby montażowe wraz sworzniami i podkładkami należy zabezpieczyć na czas transportu w zamkniętym pojemniku metalowym.

7.Do obsługi wciągarki PWŁ 3/6 w trakcie demontażu i wytransportowywania podzespołów kombajnu powinni być zatrudniani pracownicy posiadający stosowne uprawnienia.

8.Prace nad robotami montażowymi bądź demontażowymi sprawuje osoba dozoru ruchu MD.

9.Podczas wykonywania prac montażowych należy używać sprzętu ochrony osobistej w postaci rękawic ochronnych, okularów ochronnych.

W stosunku do osób, które świadomie łamać będą postanowienia niniejszej instrukcji wyciągnięte będą sankcje służbowe zgodnie z kodeksem pracy.

Instrukcja opracowana została przy współudziale przodowego oddz. MD Jana Kowalskiego nr. zn.1256

 

 

 

 

 

Instrukcję opracował: Czesław Zając                                                    Instrukcję zatwierdził