Strona główna

Eksploatacja złóż

Maszyny
i
urządzenia górnicze

Miernictwo górnicze

Zajęcia praktyczne

Zmiany
w przepisach górniczych
 z dnia 01.07.2017

 

zagrożenie promieniotwórcze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych zastąpiło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

 

Zagrożenie substancjami promieniotwórczymi

 

§ 41. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia substancjami promieniotwórczymi, zwanego dalej „zagrożeniem radiacyjnym”, jest możliwość:

1) narażenia na wchłonięcie do organizmu krótkożyciowych produktów rozpadu radonu lub izotopów radu,

2) narażenia zewnętrznego na promieniowanie gamma emitowane przez osady dołowe i skały górotworu

– przy czym prawdopodobieństwo ich wystąpienia może być wcześniej oszacowane.

§ 42. 1. W podziemnych zakładach górniczych ustala się dwie klasy zagrożenia radiacyjnego.

2. Wyrobisko lub jego część jest przestrzenią, która w podziemnych zakładach górniczych podlega zaliczeniu do jednej

z dwóch klas zagrożenia radiacyjnego.

3. Do wyrobisk lub ich części klasy A zalicza się wyrobisko lub jego część zlokalizowane na terenach kontrolowanych

w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908 oraz z 2014 r. poz. 587).

4. Do wyrobisk lub ich części klasy B zalicza się wyrobisko lub jego część zlokalizowane na terenach nadzorowanych

w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

§ 43. Dokumentacja, w oparciu o którą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, o której mowa w § 42 ust. 2, do odpowiedniej

klasy zagrożenia radiacyjnego, zawiera:

1) opis przestrzeni i jej przeznaczenie w ciągu technologicznym zakładu górniczego;

2) funkcje wentylacyjne przestrzeni, pełnione w systemie wyrobisk;

3) charakterystykę stanowisk pracy oraz liczbę godzin przepracowanych w ciągu roku przez pracownika w przestrzeni;

4) charakterystykę podstawowego kryterium oceny zagrożenia radiacyjnego w przestrzeni;

5) wyniki pomiarów dozymetrycznych wykonanych na stanowiskach pracy w przestrzeni;

6) wyniki pomiarów dawek indywidualnych otrzymanych przez pracowników na stanowiskach pracy w przestrzeni;

7) oszacowanie wniknięcia w ciągu roku substancji promieniotwórczych do organizmu, z uwzględnieniem rodzaju nuklidów

promieniotwórczych, ich aktywności i stężenia, oraz – tam gdzie jest to właściwe – ich stanu fizycznego i chemicznego;

8) określenie wartości dawki skutecznej, na otrzymanie której w ciągu roku jest narażony pracownik na stanowisku pracy w przestrzeni;

9) określenie granic proponowanego zaliczenia przestrzeni do odpowiedniej klasy zagrożenia radiacyjnego, z uzasadnieniem;

10) mapę wyrobiska lub jego części, w skali nie mniejszej niż 1:10 000, które ma zostać zaliczone do odpowiedniej klasy zagrożenia radiacyjnego.

 

Bibliografia: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych zastąpiło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.