Ładowanie urobku

Ładowanie urobku.. 1

I.     Wiadomości wstępne. 1

1.          Sposoby ładowania. 1

2.          Klasyfikacja ładowarek. 2

II.         Ładowarki zgarniakowe. 5

1.          Zastosowanie. 5

2.          Budowa i zasada działania. 6

III.       ŁADOWARKI ZASIĘRZUTNE.. 7

1.          Zastosowanie. 7

2.          Zasada działania. 8

3.          Ogólna budowa. 8

4.          Zalety i wady. 9

IV.        Ładowarki z bocznym wysypem... 9

1.          Zastosowanie. 9

2.          Praca ładowarki 9

3.          Budowa i zasada działania ładowarki bocznie wysypującej 10

4.          Ładowarka bocznie wysypująca  ŁBT-1200 EH/LS. 11

V.         Ładowarki łapowe. 12

1.          Zastosowanie. 12

2.          Budowa i zasada działania ładowarki łapowej. 12

3.          Budowa i zasada działania głowicy ładującej 13

VI.        Ładowarki szybowe. 14

VII.      Bibliografia: 15

VIII.          Pytania kontrolne. 15

I.  Wiadomości wstępne

1.    Sposoby ładowania

Urobek w wyrobiskach górniczych może być ładowany: ręcznie, samoczynnie oraz mechanicznie.

Samoczynne ładowanie urobku  a)na przenośnik  b) bezpośrednio do wozów

 Rys. 1. Samoczynne ładowanie urobku  a)na przenośnik  b) bezpośrednio do wozów

W technice ładowania przy urabianiu materiałem wybuchowym i przy urabianiu mechanicznym występują podstawowe różnice. Przy urabianiu materiałami wybuchowymi uzyskuje się w bardzo krótkim czasie dużą ilość urobku w postaci zwału w przodku. W chodniku może to być kilkanaście do ok. 30 Mg (t). Szybkie załadowanie i wytransportowanie urobku (zwłaszcza kamienia) stwarza duże problemy.

Przy mechanicznym urabianiu sam proces ładowania może być znacznie przedłużony w czasie gdyż przebiega on równolegle z urabianiem. W wyrobiskach ścianowych pracę tą wykonują kombajny ścianowe, więc nie ma potrzeby stosowania odrębnych ładowarek. Podobnie w wyrobiskach korytarzowych urabianych kombajnami chodnikowymi.

W obecnej chwili w górnictwie ładowarki mają zastosowanie jedynie przy prowadzeniu wyrobisk chodnikowych urabianych MW i przy głębieniu szybów.

Można wyróżnić kilka podstawowych sposobów ładowania urobku. Jeśli miejsce urabiania znajduje się ponad przenośnikiem lub nachylenie spągu pozwala na samoczynne odprowadzenie urobku mamy do czynienia z ładowaniem samoczynnym (rys. 1).

Sposoby mechanicznego ładowania urobku, gdy nie ma warunków do samoczynnego ładowania, mogą polegać na jednej z trzech następujących zasad:

1. działanie klinową równią pochyłą (rys. 2 a),

2. nagarnianie urobku na końcówkę przenośnika (rys. 2 b),

3. zaczerpywanie urobku czerpakiem lub chwytakiem (rys. 2 c).

Podstawowe metody mechanicznego ładowania urobku.

Rys. 2. Podstawowe metody mechanicznego ładowania urobku.

2.     Klasyfikacja ładowarek

Stosownie do budowy i kształtu elementów ładujących rozróżnia się:

a. Ładowarki działające na zasadzie równi pochyłej, gdzie ładowanie może odbywać się:

- klinami przesuwanymi z przenośnikiem (rys. 3 a);

-odkładnią przesuwaną wzdłuż przenośnika; podnoszenie urobku na zasadzie klina i skierowywanie w bok (rys. 3 b);

- równią wstrząsaną lub wibrującą (aktywowaną); ruchy dodatkowe ułatwiają wejście klina pod zwał oraz prze mieszczanie urobku w rynnach; jest to zasada działania ładowarek Kaczy Dziób (rys. 3 c).

Ładowanie na zasadzie równi pochyłej
a - równia wciskana statycznie, b - równia z odkładnią, c - równia aktywowana

Rys 3. Ładowanie na zasadzie równi pochyłej

a - równia wciskana statycznie, b - równia z odkładnią, c - równia aktywowana

 

b. Ładowarki nagarniające, do których należą:

- ładowarki palczaste; poziomy łącznik na równolegle obracających się korbach, zaopatrzony jest w wystające pręty (palce); wysunięte palce przesuwają urobek ku przenośni kowi, cofnięte palce przemieszczają się od przenośnika; przenośnik ma bardzo niską budowę (rys. 4 a);

- ładowarki żerdziowe nadsiębierne; żerdź z występami obraca się pod równią grzebieniową i nagarnia urobek na przenośnik (rys. 4 b);

- ładowarki żerdziowe podsiębierne; żerdź na wysięgniku nagarnia ze zwału urobek na przenośnik (rys. 4 c);

- ładowarki zgrzebłowe; zgrzebła poruszane łańcuchem nagarniają urobek na przenośnik (rys. 4d);

- ładowarki tarczowe, koło rowkowane nabiera na siebie i przenosi urobek na przenośnik (rys. 4 e);

- ładowarki łapowe; dwie łapy uruchamiane korbami przeciwbieżnymi nagarniają urobek na przenośnik (rys. 4 f);

- ładowarki gracowe; graca wysuwana oraz podnoszona siłownikami hydraulicznymi nagarnia urobek ze zwału na przenośnik (rys.4 g);

- ładowarki ślimakowe; ślimak o szerokich zwojach przesuwa urobek ku przenośnikowi i wpycha go na przenośnik (rys. 4 h);

- zgarniarki; zgarniak linami ściągany ze zwału nagarnia urobek na stół załadowczy i do wozów lub na przenośnik (rys. 4 i).

Zasada działania organów ładowarek nagarniających

Rys. 4. Zasada działania organów ładowarek nagarniających

c. Ładowarki zaczerpujące, do których należą:

- ładowarki czerpakowe; czerpak poruszany złożonym mechanizmem jest wciskany w zwał i przechylany dla napełniania urobkiem (rys. 5a); następuje potem przeniesienie czerpaka i opróżnienie go (sposób wykonywania tych ruchów stanowi podstawę dalszej klasyfikacji);

- ładowarki chwytakowe; chwytak wieloszczękowy otwarty opuszcza się na zwał urobku, a zamknięcie chwytaka powoduje jego napełnianie (rys. 5b); następnie chwytak przenosi się nad kubeł i opróżnia przez otwarcie;

- ładowarki kubełkowe; szereg kubełków na cięgnach w układzie zamkniętym zaczerpuje urobek ze zwału i wy rzuca go na przenośnik lub do wozów (rys. 5c);

       - ładowarki rurowe; szereg zakrzywionych łopat krąży wokół podłużnej osi rury, w której znajduje się przenośnik; łopaty zaczerpują urobek i zsypują go do środka na przenośnik centralny (rys. 5 d).

Zasada działania organów ładowarek zaczerpujących

Rys. 5. Zasada działania organów ładowarek zaczerpujących

Spośród w/w ładowarek w górnictwie węglowym szerokie zastosowanie znalazły ładowarki: łapowe, zgarniakowe, czerpakowe (łyżkowe), chwytakowe i ślimakowe (organ kombajnu ścianowego).

Ładowarki można podzielić także według miejsca pracy na:

- chodnikowe,

- ścianowe,

- szybowe.

II. Ładowarki zgarniakowe

1.    Zastosowanie

Ładowarka zgarniakowa jest przeznaczona do ładowania i transportu urobku w wyrobiskach chodnikowych. Jest urządzeniem bardzo prostym, pozwalającym w różnych warunkach górniczych, w zależności od jej typu, na ładowanie urobku na przenośnik lub do wozów. Cechami, które zadecydowały o znacznej popularności tego typu ładowarek, są:

— prostota konstrukcji,

— możliwość stosowania przy dużych nachyleniach do 300,

— nie ma konieczności ciągłego przedłużania odstawy za postępem przodka,

— niezawodność działania,

— bardzo niskie koszty zakupu i eksploatacji.

2.    Budowa i zasada działania

Zasadę działania ładowarki przedstawia rysunek 6. Zgarniak 1 jest napędzany dwoma linami 2, 3, z których jedna jest przełożona przez krążek 4 zaczepiony ponad zwałem. Po napełnieniu zgarniak jest wleczony ku kołowrotowi dwubębnowemu 5, a do jego opróżnienia służy nieruchomy pomost wyładowczy 6. Wciągnięcie zgarniaka 1 na pomost wyładowczy 6 na wysokość otworu powoduje wysypanie się jego zawartości do środków transportowych 7, znajdujących się pod pomostem wyładowczym.

 

Ładowarka zgarniakowa.

 Rys. 6. Ładowarka zgarniakowa.

Po opróżnieniu zgarniaka liną 3 odciąga się go energicznie na zwał. Ruch zgarniaka, ciągniętego liną 2 po spadku zwału, powoduje napełnienie zgarniaka, a potem wleczenie go po spągu do pomostu wyładowczego. Tak, więc ładowanie zgarniarką daje porcje urobku w odstępach czasu wynikających z odległości od zwału do pomostu i prędkości lin.

ładowarka zgarniakowa w szerokim przodku

Rys. 7. Przy nieco większej szerokości przodku, dla załadowania całego urobku potrzebne jest umieszczenie krążka zwrotnego kolejno w kilku miejscach. Można to osiągnąć, umocowując w przodku łańcuch, do którego zaczepia się krążek.

 

Stosuje się zgarniarki trzylinowe

Rys. 8. Stosuje się również zgarniarki trzylinowe. Kołowrót ma wtedy trzy bębny napędzane niezależnie, a w przodku są umocowane dwa krążki 1. Różnicując prędkość nawijania lin 2 i 3 uzyskuje się doprowadzenie zgarniaka 4 do dowolnego miejsca na ładowanym zwale urobku.

 

Kołowroty dla zgarniarek buduje się dwu- lub trzybębnowe. Najczęstszym rozwiązaniem jest napędzanie bębna poprzez przekładnię obiegową. Regulowanie siły i prędkości liny odbywa się za pomocą hamulca sprzęgła, a przy odwijaniu się liny z bębna prędkość obrotowa bębna jest kontrolowana samoczynnymi hamulcami przeciwrozbiegowymi, obciążonymi ciężarkami. Włączenie napędu jednego bębna uniemożliwia, dzięki blokowaniu dźwigni, włączenie drugiego bębna.

Kołowroty dla zgarniarek jest zbudowany z rynny nachylonej pod kątem 20 do 25°, zwykle szerszej u wylotu i stopniowo zwężającej. W górnej części znajduje się otwór, przez który urobek jest zsypywany na przenośnik lub do wozów.

Prędkość zgarniaków wynosi 1 – 3 m/s. W czasie ładowania jest zabronione przebywanie pomiędzy pomostem załadowczym a przodkiem.

 

III. ŁADOWARKI ZASIĘRZUTNE

1.    Zastosowanie

Ładowarki zasięrzutne, były dosyć szeroko rozpowszechnione w polskim górnictwie węglowym. Z biegiem czasu zastąpiły je ładowarki bocznie sypiące. Obecnie są stosowane są do robót pomocniczych np. do czyszczenia osadników. W polskim górnictwie największą popularność zyskały ładowarki zasięrzutne na podwoziu kołowym poruszającym się po torach i zasilane energią sprężonego powietrza (rys. 9 i 10).

Ładowarka zasięrzutna – schemat budowy oraz zaznaczone fazy pracy

Rys. 9. Ładowarka zasięrzutna – schemat budowy oraz zaznaczone fazy pracy

Ładowarka zasięrzutna w wyrobisku korytarzowym

Rys. 10. Ładowarka zasięrzutna w wyrobisku korytarzowym

2.    Zasada działania

Proces ładowania składa się z trzech faz (rys. 11), tj.:

— wbijania czerpaka w urobek,

— podnoszenia urobku i przerzutu,

— wyładowania.

Czerpak nabiera urobek czołowo, a następnie ruchem ciągłym przenosi go nad ładowarką i wyrzuca do stojącego poza ładowarką wozu.

Proces ładowania ładowarką zasięrzutną.

Rys. 11. Proces ładowania ładowarką zasięrzutną.

3.    Ogólna budowa

Większość ładowarek zasięrzutnych zbudowana jest na tej samej zasadzie i różni się jedynie pewnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, wielkością lub rodzajem napędu. Ładowarki zasięrzutne mogą być zabudowane na podwoziu gąsienicowym, oponowym lub kołowym poruszającym się po torach. Całość może być zasilana energią sprężonego powietrza lub energią elektryczną. Typowa ładowarka zasięrzutna (rys. 9) składa się z trzech głównych zespołów:

— podwozia,

— nadwozia,

— kołyski z czerpakiem.

Podwozie. Podwozie ładowarki jest jej zespołem nośnym, którego zadaniem jest umożliwienie ładowarce poruszania się w wyrobisku. Zabudowany jest w nim silnik pneumatyczny z przekładnią, która przenosi moment obrotowy na zestaw kół.

Nadwozie. Na podwoziu ładowarki osadzone jest nadwozie, w którym porusza się kołyska z czerpakiem służącym do ładowania urobku. Ruch kołyski wywołuje układ napędowy składający się z silnika pneumatycznego, przekładni oraz koła łańcuchowego, na które nawija się łańcuch łubkowy. Nadwozie wraz z czerpakiem może wykonywać ruch obrotowy względem podwozia o kąt 300 w każdą stronę. Obrót nadwozia wykonuje się ręcznie.

Kołyska z czerpakiem. Czerpak ładowarki przymocowany jest do dwóch staliwnych elementów, zwanych bujakami, które są ze sobą połączone i tworzą razem kołyskę. Kołyska jest wprawiona w ruch mechanizmem podnoszenia, umieszczonym w nadwoziu, przetacza się po bieżniach nadwozia, wykonując czynność nabierania i ładowania urobku.

4.    Zalety i wady

Do zalet ładowarek zasięrzutnych należą:

- prosta konstrukcja,

- łatwa obsługa i konserwacja,

- niska cena w porównaniu z innymi ładowarkami.

Do wad ładowarek zasięrzutnych należą:

- mały front ładowania (dotyczy tylko ładowarek torowych),

- wysoki przerzut czerpaka, warunkujący wysokość wyrobiska,

- nadają się do ładowania tylko skał twardych (powodują nadmierne rozdrobnienie węgla).

IV.               Ładowarki z bocznym wysypem

1.    Zastosowanie

Zastosowanie napędów hydraulicznych w maszynach górniczych skierowało rozwój ładowarek zaczerpujących ku zwiększaniu pojemności łyżki przy zmniejszeniu prędkości i skoku jej ruchów. Pojemność 0,1 do 0,4 m w ładowarkach zasięrzutnych została zwiększona do 0,5 a nawet do 1,5 m w ładowarkach z bocznym wysypem i nawet do 4 m w ładowarkach z opróżnianiem czołowym. Podwozia tych ładowarek są gąsienicowe lub oponowe, a napęd czerpaka jest hydrauliczny.

Zwiększenie pojemności czerpaków pozwała na połączenie w pewnej mierze czynności ładowania i odstawy. Ładowarki z bocznym oraz czołowym wysypem nabierają do czerpaka do kilku ton urobku i transportują go do miejsca zsypu kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset m z prędkością około 7 m/s na oponach i około 1 m/s na gąsienicach.

W ten sposób realizuje się łączną mechanizację ładowania i odstawy.

2.    Praca ładowarki

W cyklu pracy ładowarki bocznie wysypującej wyróżniamy trzy zasadnicze fazy (rys. 12):

I - dojazd i wbijanie się w zwał urobku,

Podjeżdżając ładowarką do zwału urobku, operator opuszcza czerpak i w wyniku ruchu gąsienic do przodu wbija go w urobek. W przypadku urobku grubego dla ułatwienia wbicia należy wykonywać ruchy podrywające czerpak.

Fazy ładowania ładowarką z bocznym wysypem

Rys. 12. Fazy ładowania ładowarką z bocznym wysypem

 

II - nabieranie urobku i jazda do punktu wyładowania

Kontynuacją czynności wbijania czerpaka jest nabieranie urobku, czyli obrót czerpaka zagłębionego w zwale urobku w kierunku maszyny i następnie jazda z napełnionym czerpakiem do punktu wyładowania.

III - wyładowanie.

Po podjechaniu ładowarki do punktu wyładowania czerpak podnoszony jest na wysokość odpowiadającą środkom dalszej odstawy (przenośnik lub wozy). Przez wychylenie go na bok następuje wyładowanie czerpaka. Opuszczenie czerpaka i ponowny podjazd rozpoczyna następujący cykl.

3.    Budowa i zasada działania ładowarki bocznie wysypującej

Ładowarki bocznie wysypujące, niezależnie od kraju czy też firmy produkującej, mają podobną zasadniczą budowę i układ zespołów, a różnią się jedynie niektórymi rozwiązaniami szczegółów konstrukcyjnych. Podstawowymi zespołami ładowarki bocznie wysypującej  (rys.13) są:

- zespół czerpaka 1,

- podwozie gąsienicowe 2,

- agregat napędowy 3,

Ładowarka bocznie wysypująca– widok ogólny

Rys. 13. Ładowarka bocznie wysypująca– widok ogólny

 

Podwozie gąsienicowe ładowarki to zespół nośny maszyny, na którego ramie mocowane są pozostałe dwa zespoły: agregat napędowy i zespół czerpaka. Zadaniem podwozia gąsienicowego jest umożliwienie ładowarce przemieszczania się w wyrobisku, dobrego manewrowania oraz wywierania odpowiedniego nacisku na czerpak podczas wjeżdżania w zwał urobku.

Agregat napędowy, zwany również agregatem hydraulicznym, jest to zespół, w którym doprowadzona do ładowarki energia elektryczna zostaje przetworzona na energię hydrauliczną napędzającą poszczególne mechanizmy maszyny. W skład agregatu napędowego wchodzi silnik elektryczny, przekładnia, zbiornik, pompy hydrauliczne, zawory i inne elementy hydrauliki.

Zespół czerpaka to właściwy organ roboczy ładowarki, wykonujący wszystkie konieczne ruchy potrzebne przy ładowaniu za pomocą cylindrów hydraulicznych. Pojemność czerpaka może wynosić od 0,3  do 1,2 m3.

4.    Ładowarka bocznie wysypująca  ŁBT-1200 EH/LS

Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200 EH/LS z wysięgnikiem teleskopowym jest przeznaczona do mechanizacji ładowania urobku zarówno do wozów, jak    i na przenośniki różnych typów (rys. 14).

Zespół ładujący został dodatkowo wyposażony w wysięgnik teleskopowy, który wysuwając i wychylając na boki umożliwia ładowanie urobku z całego obszaru przodka bez konieczności manewrowania podwoziem.

      Podwozie gąsienicowe składa się z ramy głównej i dwóch wózków gąsienicowych. Z tyłu ramy głównej umieszczony jest agregat hydrauliczny. Wózki gąsienicowe sterowane są niezależnie, co ułatwia sterowanie maszyną podczas jazdy w przodku. Wyposażenie elektryczne ładowarki jest w wykonaniu ognioszczelnym przewidzianym do pracy w podziemiach kopalń o stopniu „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

Dane techniczne:

Pojemność czerpaka             - 1200 dm3 ,

 Prędkość jazdy                    -  0 -1 m/s,

Masa ładowarki                    - 14,2 t ,

Moc silnika elektrycznego   - 55 kW,

Elektrohydrauliczny napęd podwozia z samoczynnie wyłączalnymi hamulcami zapewnia możliwość pracy ładowarki na nachyleniach do ±17°.

Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200 EH/LS

 

Rys. 14. Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200 EH/LS

 

V. Ładowarki łapowe

1.    Zastosowanie.

Ładowarki łapowe należą do bardzo wydajnych i pewnych ruchowo maszyn, charakteryzujących się ciągłym sposobem ładowania, wykonywanym przez dwie łapy nagarniające urobek na centralnie umieszczoną podawarkę. Ładowarki te przeznaczone są do ładowania węgla i kamienia w wyrobiskach chodnikowych nachylonych do ± l70. Ładowarki tego typu stanowią często część składową kombajnu chodnikowego (np. AM-50) lub są budowane jako samodzielne maszyny ładujące na podwoziu gąsienicowym.

2.    Budowa i zasada działania ładowarki łapowej.

Głównymi zespołami ładowarki łapowej (rys.15) są:

- podwozie gąsienicowe,

- głowica ładująca,

- podawarka zgrzebłowa.

Ładowarka łapowa  1- głowica ładująca  2- podawarka  3- podwozie gąsienicowe

 

Rys. 15. Ładowarka łapowa  1- głowica ładująca  2- podawarka  3- podwozie gąsienicowe

 

Podwozie gąsienicowe ładowarki łapowej to typowy zespół nośny maszyny gąsienicowej, mający zapewnić jej możliwość poruszania się, wykonywania zwrotów oraz wywierania odpowiednich sił potrzebnych w czasie ładowania.

Głowica ładująca jest właściwym zespołem roboczym ładowarki łapowej, wykonanym w postaci pochyłej płyty, po której poruszające się łapy nagarniają urobek do środkowej części, na znajdującą się tam podawarkę.

Podawarka zgrzebłowa jest jednołańcuchowym przenośnikiem zgrzebłowym, mającym za zadanie transport załadowanego łapami urobku do tyłu ładowarki na dalsze środki odstawy. Przegubowe mocowanie wysięgnika podawarki, który jest podnoszony lub opuszczany przez siłowniki hydrauliczne zapewnia możliwość ładowania na przenośniki, do wozów lub na inne środki odstawy.

3.    Budowa i zasada działania głowicy ładującej

Zasada działania głowicy ładującej (rys. 16) polega na przemiennych ruchach dwu łap 1 nagarniających urobek na skośną głowicę 2 ładowarki. Każda łapa 1 jest ułożyskowana w pobliżu środka jej długości na czopie 3, umocowanym mimośrodowo na obracającej się tarczy. Górny koniec łapy może być ułożyskowany na korbie 4, prowadzącej go po łuku ł.

W wyniku obrotowego ruchu czopa i łukowego ruchu korby 4 dolny koniec łapy wykonuje ruch krzywej przedstawionej na rysunku. Na odcinku a tej krzywej następuje wgłębienie łapy w zwał urobku, na odcinku b łapa zgarnia urobek ku środkowi głowicy, na odcinku c przesuwa urobek ku górze, a na odcinku d odsuwa się od środka głowicy i przechodzi do początkowej pozycji wgłębiania.

 

Zasada pracy ładowarki łapowej

Rys. 16. Zasada pracy ładowarki łapowej

Tarcze z czopami 3 poruszają się przeciwbieżnie i z przestawieniem o 1800, tak że ruchy łap nie przeszkadzają sobie i łapy się mijają w pracy. Środkiem głowicy 2 przebiega podawarka zgrzebłowa 5, która unosi urobek nagarniany łapami. Prędkość ruchu łap na odcinkach a i c jest niewielka, na odcinkach d i b łapy mają większą prędkość ruchu. Liczba ruchów łap wynosi około 40 na minutę.

VI.               Ładowarki szybowe

Ładowanie urobku w szybach odbywa się przy pomocy ładowarek chwytakowych. Powszechnie stosowane są ładowarki chwytakowe: krajowej produkcji ręcznie wodzone typu GRYF oraz pomostowe np. typu KS-2u140.

I.  Ładowarki szybowe

Ładowarka chwytakowa GRYF - lP (rys. 17) przeznaczona jest do ładowania rozdrobnionej skały w kubły wydobywcze. Ładowarka zawieszona jest na pomoście roboczym. Na pomoście znajduje się kołowrót, na którego linie wisi podnośnik 2 ładowarki chwytakowej do którego jest przymocowany chwytak 1 wraz z sterownicą 3. Są to trzy podstawowe zespoły ładowarki. Zasilana jest sprężonym powietrzem.

 

                     

Rys. 17. Ładowarka chwytakowa GRYF-1P

 Ładowarka sterowana jest układem zaworów. W rękojeściach sterownicy 3 umieszczone są zawory pilotujące 4, uruchamiane kciukami operatora, które otwierają dopływ powietrza sprężonego do cylindra podnoszenia 2 lub do cylindra uruchamiającego szczęki chwytaka 5 (rys. 18). Sprężone powietrze jest rozprowadzane elastycznymi wężami gumowymi 6.

Schemat ładowarki GRYF 

Rys. 18. Schemat ładowarki GRYF

Ładowarkę obsługuje operator z pomocnikiem, którego zadaniem jest pomoc w przemieszczaniu ładowarki nad miejsce ładowania lub nad kubeł.

Ładowarka GRYF bez cylindra podnoszenia

Rys. 19. Ładowarka GRYF bez cylindra podnoszenia

 

II. Bibliografia:

- Antoniak J., Opolski T. „Maszyny do eksploatacji podziemnej cz. II 

- Breon A.; Górnicze ładowarki chodnikowe, Wydawnictwo Śląsk 1976

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa  ładowarki  typu ŁZK – 5P.

- Praca zbiorowa: Poradnik górnika część 2, Katowice 1975

- http://www.komag.gliwice.pl – grudzień 2003

- http://www.bumar.gliwice.pl/ - grudzień 2006

 

III. Pytania kontrolne

 

1)    Rysunek poniżej przedstawia zasadę działania ładowarki nagarniającej:

a)    Tarczowej

b)    Łapowej

c)    Zgrzebłowej

d)    Żerdziowej

                    

 

2)    Kołyska z czerpakiem znajduje się w ładowarce:

a)    Bocznosypiacej

b)    Zasięrzutnej

c)    Zgarniakowej

d)    Łapowej

 

 

3)    Korzystając ze schematu zamieszczonego poniżej opisz zasadę działania ładowarki szybowej GRYF.

 

Schemat ładowarki GRYF

 

4)    W celu podniesienia szczęki chwytaka ładowarki przedstawionej na rysunku obok należy sprężone powietrze podać przewodem o numerze:

A.   1

B.   2

C.   3

D.   3 i 2

 

5)    W ładowarce zgarniakowej zgarniak jest przymocowany do:

A.   Liny.

B.   Siłownika hydraulicznego.

C.   Wózka nośnego.

D.   Łańcucha przenośnika zgrzebłowego.

 

6)    Rysunek poniżej przedstawia ładowarkę

A.   Czerpakową

B.   Chwytakową

C.   Kubełkową

D.   Rurową

 

 

7)    Rysunek poniżej przedstawia ładowarkę zasięrzutną, w której kołyskę zaznaczono numerem:

A.   1

B.   2

C.   4

D.   5

 

 

8)     Do ładowania urobku w przodku drążonej pochylni o nachyleniu 22º zastosujesz ładowarkę:

A.   Z bocznym wysypem

B.   Zasięrzutną

C.   Łapową na podwoziu gąsienicowym

D.   Zgarniakową

 

9)     Kołowrót dwubębnowy znalazł zastosowanie w ładowarce:

A.   Zasięrzutnej

B.   Z bocznym wysypem

C.   Łapowej

D.   Zgarniakowej

 

10)  Rysunek poniżej przedstawia ładowarkę

A.   Zgarniakową

B.   Łapową

C.   Z bocznym wysypem

D.   Zasięrzutną

 

 

 

11)  Która z ładowarek posiada agregat hydrauliczny:

A.   Ładowarka z bocznym wysypem

B.   Ładowarka zasięrzutna

C.   Ładowarka zgarniakowa

D.   Ładowarka chwytakowa GRYF-1P

 

 

 

Zebrał i opracował: Czesław Zając