Test sprawdzający wiadomości

10/17

 

1)    Róża spękań przedstawia:

A.    Kierunek łupliwości

B.    Rozciągłość pokładu

C.   Płaszczyzny uwarstwienia

D.   Kierunek warstw uławicenia

 

2)    Girokompas wskazuje:

A.    Północ geograficzną

B.    Północ magnetyczną

C.   Północ geograficzną po uwzględnieniu deklinacji magnetycznej

D.   Szerokość geograficzną

 

3)    Rysunek przedstawia Ziemię, na której szerokość geograficzną oznaczono liczbą:

A.    1

B.    4

C.   5

D.   8

 

4)    Nowy podział koła posiada:

A.    1000g

B.    360g

C.   400g

D.   100g

 

5)    Różnica poziomów na odcinku 100 m wynosi 0,5 m. Jaki jest spadek wyrobiska?

A.    1 ‰

B.    5 

C.   10 ‰

D.   100 ‰

 

6)    1 m2 posiada:

A.    10 000 cm2

B.    100 cm2

C.   1000 cm2

D.   500 cm2

 

7)    Prowadzimy eksploatację w sposób zapobiegający koncentracji naprężeń w przypadku zagrożenia:

A.    Tąpaniami

B.    Metanowego

C.   Wodnego

D.   Radiacyjnego

 

8)    Obserwuje wylot mieszaniny podsadzkowej z rurociągu, podnoszenie się piasku i odpływ wody

A.    Drużynowy

B.    Wylotowy

C.   Tamowy

D.   Monitorowy

 

9)    Osadniki polowe zabudowane są w:

A.    Pokładzie węgla

B.    Rejonie podszybia

C.   Przekopie polowym

D.   Na powierzchni

 

10) Rysunek przedstawia system:

A.    Ścianowy  poprzeczny

B.    Zabierkowy poprzeczny

C.   Ścianowy podłużny

D.   Zabierkowy podłużny

 

 

11) W wyrobisku ścianowym zastosujesz obudowę:

A.    Zmechanizowaną

B.    ŁP

C.   Kamienną

D.   Kotwową

 

12) „Podciąg górny  zawiesza się na drucie pod stropnicami, a następnie stawia się pod niego dwa tymczasowe stojaki, następnie zawiesza się boczne podciągi” Powyższy cytat dotyczy instrukcji wykonywania:

A.    Obudowy tymczasowej w wyrobisku korytarzowym

B.    Wzmocnienia obudowy ŁP stojakami pośrednimi

C.   Ochrony chodników przyścianowych za pomocą stosów drewnianych

D.   Obudowy wielobokowej

 

13) Wysokość bezpiecznego przejścia dla ludzi w wyrobisku korytarzowym to co najmniej:

  1. 1,6 m
  2. 1,7 m
  3. 1,8 m
  4. 2,0 m

 

14) Do siłownika hydraulicznego w przestrzeń nadtłokową podano ciśnienie  p2 = 25 MPa. Średnica tłoka wynosi 200 mm.  Jaką wartość siły uzyskano na tłoczysku?

A.    350 kN

B.    785 kN

C.   500 kN

D.   1 MN

 

15) Pompa tłokowa rzędowa o oznaczeniu T-125/30 posiada następujące parametry:

A.    Ciśnienie 125 MPa i wydajność 30 m3/min

B.    Ciśnienie 125 MPa i wydajność 30 m3/h

C.   Wydajność 125 dm3/min i ciśnienie 30 MPa

D.   Wydajność 125 m3/h i ciśnienie 30 bar

 

16) Przedstawiony znak przedstawia:

A.    Kolejkę torową

B.    Ładowarkę

C.   Strug węglowy

D.   Kombajn węglowy

 

 

17) Który z poniższych minerałów jest najtwardszy?

A.    Gips

B.    Korund

C.   Kwarc

D.   Kalcyt

 

18) Największa możliwość wdarcia się wody lub kurzawki do wyrobisk górniczych w ilości, która może zagrozić bezpieczeństwu załogi lub zakładu górniczego występuje w:

A.    Pierwszym stopniu zagrożenia wodnego

B.    Drugim stopniu zagrożenia wodnego

C.   Trzecim stopniu zagrożenia wodnego

D.   Czwartym stopniu zagrożenia wodnego

 

19) Na schemacie dymy pożarowe płyną bocznicami:

A.    3-4, 4-6, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8

B.    4-6, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8

C.   3-4, 3-5, 4-6, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8

D.   3-4, 4-6, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 7-2

 

 

 

 

 

 

20) Odstęp między krawędziami środka transportowego, a obudową wyrobiska, ociosem lub odrzwiami powinien wynosić co najmniej

  1. 0,15 m
  2. 0,35 m
  3. 0,25 m
  4. 0,50 m

 

 

 

Odpowiedzi