ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

z dnia 6 października 2003 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

 

(Dz. U. z dnia 24 października 2003 r.)

 

Na podstawie art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. 1.Ustala się trzy stopnie zagrożenia tąpaniami w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

2. Do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się pokłady lub ich części zalegające w górotworze skłonnym do tąpań, w których:

1)  dokonano odprężenia:

a)     przez wybranie pokładu odprężającego z zawałem stropu w odległości nie większej niż 50 m pod pokładem odprężanym lub 20 m nad tym pokładem,

b)     przez wybranie pokładu odprężającego z podsadzką hydrauliczną w odległości nie większej niż 30 m pod pokładem odprężanym lub 15 m nad tym pokładem,

c)     w przypadku grubego pokładu - przez czyste wybranie warstwy tego pokładu,

d)     nie zachowując parametrów określonych w lit. a)-c), ale wyniki badań i opinia rzeczoznawcy uzasadniają takie zaliczenie w związku z występującymi warunkami geologiczno-górniczymi oraz własnościami geomechanicznymi pokładu i skał otaczających

- a po odprężeniu tąpnięcia nie występują,

2)  nie dokonano odprężenia, ale wyniki badań i opinia rzeczoznawcy uzasadniają takie zaliczenie w związku z występującymi warunkami

     geologiczno-górniczymi oraz własnościami geomechanicznymi pokładu i skał otaczających.

3.  Skuteczność odprężenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a)-c), powinna być potwierdzana badaniami geofizycznymi lub metodami analitycznymi, z częstotliwością określoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego na podstawie opinii kopalnianego zespołu do spraw tąpań.

4.  Do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się pokłady lub ich części zalegające w górotworze skłonnym do tąpań, w których nie dokonano

     odprężenia przez wybranie pokładu sąsiedniego, ale wyniki badań i opinia rzeczoznawcy uzasadniają takie zaliczenie w związku z występującymi

     warunkami geologiczno-górniczymi oraz własnościami geomechanicznymi pokładu i skał otaczających.

5.  Do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się pokłady lub ich części zalegające w górotworze skłonnym do tąpań, w których nie dokonano

     odprężenia przez wybranie pokładu sąsiedniego lub wystąpiło tąpnięcie, pomimo dokonanego wcześniej odprężenia.

§ 6. 1. Ustala się trzy stopnie zagrożenia tąpaniami w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi.

2. Do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się część złoża zbudowaną ze skał skłonnych do tąpań, jeżeli:

1) w stropie występują skały pierwszej lub drugiej klasy stropu, a w spągu - skały pierwszej klasy spągu, lub

2) przy jego nieprzerwanej eksploatacji w niezmienionych warunkach geologiczno-górniczych nie wystąpiło tąpnięcie lub wystąpił wstrząs o energii

    nieprzekraczającej 106 J, zlokalizowany w rejonie frontu eksploatacyjnego lub przed tym frontem.

3. Do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się część złoża zbudowaną ze skał skłonnych do tąpań, jeżeli:

1)  w stropie występują skały drugiej lub trzeciej klasy stropu, a w spągu - skały pierwszej lub drugiej klasy spągu, lub

2)  przy jego nieprzerwanej eksploatacji w niezmienionych warunkach geologiczno-górniczych w ostatnich dwóch latach nie wystąpiło tąpnięcie, lecz

     wystąpił wstrząs o energii przekraczającej 106 J, zlokalizowany w rejonie frontu eksploatacyjnego lub przed tym frontem.

4. Do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się część złoża zbudowaną ze skał skłonnych do tąpań, jeżeli:

1)  w stropie występują skały trzeciej lub czwartej klasy stropu, a w spągu - skały drugiej lub trzeciej klasy spągu, lub

2)  przy jego eksploatacji w ostatnich dwóch latach wystąpiło tąpnięcie.

5. Klasy stropu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, określa, w oparciu o opinię rzeczoznawcy, kierownik ruchu zakładu górniczego,

    na podstawie wartości wskaźnika stateczności stropu wyrażającego zależności między wytrzymałością skał, grubością warstw oraz ich

    szczelinowatością.

6. Klasy spągu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, określa, w oparciu o opinię rzeczoznawcy, kierownik ruchu zakładu górniczego,

    na podstawie wytrzymałości i grubości skał spągowych.".

 

§ 2. Postępowania w sprawach o zaliczenie złoża (pokładu) lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpaniami, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną, są prowadzone w oparciu o kryteria oceny tego zagrożenia określone w § 5 lub § 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem.

 

§ 3. Jednostki naukowe oraz osoby fizyczne, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie:

              1)  wykonywania badań i wydawania opinii wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, uzyskują - na czas określony w   
           wydanych
upoważnieniach lub świadectwach - uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie wykonywania badań i wydawania
           opinii wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem;

              2)  wykonywania badań i wydawania opinii wymienionych w § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stają się - na czas określony w wydanych
           upoważnieniach
lub świadectwach - rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego uprawnionymi do wykonywania badań i wydawania opinii
           wymienionych w § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem.

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.